Totalt har ni bedrifter med 1200 arbeidstakere deltatt i undersøkelsen.

Industriansatte som utsettes for store mengder støv får dårligere lungekapasitet og mer lunge— og hjertesykdom enn befolkningen ellers avdekker forskerne ved Sintef.

Omfattende sjekk

— Datamaterialet er omfattende både når det gjelder det medisinske grunnlaget og eksponeringsdata, og det rommer informasjon som går inntil 30 år tilbake i tid, sier forsker Tom Myran til Sintef-avisen Gemini.

— Vi håper funnene våre kan føre til endring i arbeidsrutinene og miljøarbeidet i industribedriftene sier Knut Furuseth, spesialist i arbeidsmedisin.

Farligere enn man trodde

— Tidligere har det vært hevdet at støv, med enkelte unntak som kvarts og asbest, kan gi redusert lungefunksjon men ikke sykdom. Nå har vi påvist at det er sammenheng mellom støv-eksponering, fall i lungefunksjon og sykdom, sier Furuseth.

Han er innleid til Sintef som prosjektansvarlig rundt problemstillingen støv og helserisiko for industriansatte.

— Dette er svært interessante funn som absolutt bør analyseres nøyere og dokumenteres videre sier de to forskerne ved avdeling Sintef Bygg og miljø.

Smelteverkansatte

Forskerne slår fast at helseproblemene ikke bare gjelder for ansatte i bergverkindustrien. De samme tendensene, med overhyppighet av lunge- og hjertesykdom, er ifølge undersøkelsen påvist også blant smelteverkansatte og elektromontører.

— De helsemessige utslagene, med overhyppighet av sykdom sammenlignet med befolkningen for øvrig, er dermed ikke knyttet opp mot industribransje men til høy eksponering av støv, sier forsker Tom Myran.