Dette går frem av beregninger Gjensidige NOR har gjennomført basert på data fra Statens vegvesen og Statistisk sentralbyrå.

I Hordaland ligger kostnadene pr. 1000 innbyggere på 5,2 millioner kroner. Tilsvarende tall i Sogn og Fjordane er Sogn og Fjordane er 6,2 millioner kroner. For landet som helhet koster trafikkulykkene seks millioner kroner pr. 1000 innbygger.

Velferdstap teller mest

Det er velferdstapet som står for den største biten. I Hordaland beløper det seg til nær én milliard kroner, eller 43 prosent av totalkostnadene.

Velferdstap er verdi på tapt livskvalitet eller velferd for skadde og pårørende som trafikkulykkene påfører den enkelte. Dette er en type kostnad som er lite kjent, men det er faglig enighet om at den hører med i et kostnadsregnskap.

En forholdsvis liten del av kostnadene til trafikkskader er knyttet til den medisinske behandlingen på sykehus og i primærhelsetjenesten. Den utgjør for Hordaland «bare» 86 millioner kroner og 25,6 millioner for Sogn og Fjordane.

Små materielle kostnader

Ifølge administrerende direktør Ove Ådland i Gjensidige NOR Forsikring er det samfunnskostnader knyttet til personskader som utgjør den største biten.

De materielle kostnadene på landsbasis står for bare seks milliarder kroner, eller 22 prosent. I Hordaland er beløpet 494 millioner kroner. De utgjør samme prosentandel som landet som helhet.

I Sogn og Fjordane ligger de materielle kostnadene på 20 prosent av totalkostnadene, det vil si 146 millioner kroner.

Av kostnadene knyttet til produksjonstap i Hordaland utgjør tapt arbeidskraft fra skadde, uføre og døde om lag det samme som de materielle kostnadene, cirka 496 millioner kroner.

I Sogn og Fjordane er dette tapet beregnet til cirka 147 millioner kroner, viser beregningene fra Gjensidige NOR.

Administrasjon

Det siste elementet i undersøkelsen viser at ressursbruk til administrasjon som følge av trafikkulykker utgjør 215 millioner kroner i Hordaland i 2000 og 63 millioner i Sogn og Fjordane.

Dette er utgifter til politi, rettsvesen, trygdevesen og forsikringsadministrasjon.

På landsbasis er disse kostnadene beregnet til 2,6 milliarder kroner.

EN FEMTEDEL: de materielle sakdene ved trafikkulykker utgjør bare 22 prosent av totalutgiftene.
Arkivfoto: Helge Skodvin