Det omfatter bruk, import, eksport, produksjon og omsetning av blyhagl på skytebaner og til viltjakt.

— Bly er giftig selv ved lave konsentrasjoner, og kan skade både mennesker og miljøet. Derfor er dette forbudet viktig, sier miljøvernminister Børge Brende.

Det er et nasjonalt mål at utslipp av bly skal reduseres vesentlig innen 2010. Blyhagl er den største kjente gjenværende kilden til blyforurensning i Norge. Bly brytes langsomt ned i naturen og oppkonsentreres i organismer og naturmiljø. Bly er giftig og kan selv ved lave konsentrasjoner gi både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter.

Andefugler er særlig utsatt for blyforgiftning. Men små mengder bly kan også gi helseskader hos mennesker, ved gjentatt eksponering og langtidseksponering.

— De som berøres av forbudet, har hatt lang tid til å forberede seg på endringene, og det finnes gode alternativer til bruk av blyhagl, påpeker Brende.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2002, men inneholder noen overgangsbestemmelser slik at partene skal få tid til å omstille seg.

Dette innebærer at totalforbudet først gjelder fra 1. januar 2005, men fra 1. januar 2002 vil all bruk av blyhagl være forbudt unntatt for: - bruk av blyhagl på skytebaner hvor forskriften gjelder fra 1. juli 2002. - produksjon, import, eksport og omsetning av blyhagl, og bruk av blyhagl til jakt, hvor forskriften gjelder fra 1. januar 2005.

Både Danmark og Nederland har totalforbud mot blyhagl, mens Sverige og Finland er i ferd med å innføre det.