Lagmannsretten har gransket dommen fra tingretten, og funnet det umulig å vurdere om lovanvendelsen som førte til tre års dom for Toska var korrekt, og har derfor bestemt av dommen skal oppheves.

Lagmannsretten har drøftet hvorvidt en politikilde kan gå inn under det som kalles en ulovlig politiprovokasjon, og dermed funnet svakheter i tingrettens begrunnelse for dommen.

I samme rettssak i 2001 ble Toska frikjent for å ha brutt seg inn i Gjensidige NOR sin filial på Bryn fordi retten mente politiet brukte ulovlig provokasjon. Toska ble likevel dømt til å betale Gjensidige NOR 34 millioner kroner i erstatning.

Også Toskas medtiltalte i medisinaldepotranet fikk sin dom opphevet.

SCANPIX