Han fradømmes også for alltid retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet.I tillegg dømmes Stensrud til å betale erstatning til de bedratte bankene i Finance Credit-saken til en samlet sum av 1.128 millioner kroner.

Fengselsdommen er ett år mer enn det som aktor la ned som straffepåstand i rettssaken mot Stensrud. Aktoratet ønsket at Stensrud skulle få strafferabatt fordi han hadde tilstått og erkjent straffskyld etter tiltalen, samtidig som han samarbeidet med politiet i den svært omfattende etterforskningen i Finance Credit-saken.

Trond Kristoffersen, som tidligere er dømt i samme sak, fikk ni års fengsel og ellers den samme straffen som Stensrud nå har fått i tingretten. Rammen for straffen i begge sakene er på ni år.

Prøvesak

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim som var den ene av de to aktorene i saken, sier han tar dommen til etterretning. Det er første gang at en domstol har en slik bedragerisak til behandling, der det inngår ønske om strafferabatt, påpeker Eriksen. I rettssaken mot Stensrud betegnet også Eriksen denne saken som en prøvesak for påtalemyndigheten.

– Det er domstolene som må bestemme straffenivået i slike saker, sier Eriksen til NTB, samtidig som han viser til at retten er splittet i straffutmålingen.

Trolig anke

Fagdommeren i Oslo tingrett gikk inn for seks års fengsel, i samsvar med aktoratets påstand. De to meddommerne mener at sakens alvor ikke tilsier større rabatt i forhold til Kristoffersens dom enn to år.

Den splittede retten gjør også at Stensrud og hans forsvarere trolig kommer til å anke over straffeutmålingen, opplyser advokat Thomas Klevenberg.

– Men vi må først gå gjennom dommen og analysere den før vi bestemmer oss, sier han til NTB.

Bare tidsbesparende

Retten slår fast i dommen at Stensruds samarbeid med politiet har hatt stor betydning. Men retten konstaterer også at hans uforbeholdne tilståelse kom etter at forbrytelsen hans var oppdaget. Samarbeidet var, ifølge retten, ikke nødvendig for sakens oppklaring, men bare tidsbesparende. Stensrud kan derfor ikke innrømmes like stor strafferabatt som når en person innrømmer og forklarer seg om straffbare handlinger uten at politiet har hatt mistanke om noe straffbart.

Retten slår videre fast at det ikke finnes rettspraksis for hvor stor strafferabatt som skal innrømmes i en sak som denne. Rettens flertall, de to meddommerne, mener at besparelsen, som følge av Stensruds samarbeid, er beskjeden når man sammenligner med de tapene hans kriminelle virksomhet har forårsaket.

Følbar rabatt

Mindretallet, rettens formann og fagdommer Morten Bjune, viker tilbake for å idømme strengere straff enn det aktoratets påstand gikk ut på. Mindretallet sier også at strafferabatten må være følbar dersom den skal motivere til samarbeid med politiet.

Retten viser i dommen til at kreditorene i Finance Credit-boene gjennom et forlik mellom de bedratte bankene og revisorselskapet KPMG, har fått delvis dekning for sine krav. Retten forutsetter derfor at erstatningskravet som Stensrud er idømt, korrigeres, og at et etteroppgjør finner sted når det er klart hva kreditorene har fått gjennom ulike oppgjør etter Finance Credit-konkursen.