VIDAR YSTAD

Hjå Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utgiftene til tolkar i asylsaker auka med 118 prosent frå første halvår i fjor til første halvår i år. I same periode har utgiftene til advokatar i denne typen saker auka med 84 prosent.

Utgiftseksplosjon

Utgiftene til tolkar var i første halvår i fjor drygt 2,9 millionar kroner. Same periode i år er det utbetalt drygt 6,2 millionar. For heile fjoråret vart det utbetalt drygt 6,5 millionar kroner til tolkar i asylsaker.

For advokatane er dei tilsvarande tala drygt 5,2 millionar første halvår 2001, drygt 9,6 millionar første halvår 2002 og 11.6 millionar for heile 2001.

«Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjentatte ganger tatt opp med departementet at dagens ordning med fri rettshjelp i asylsaker ikke synes å være organisert på en hensiktsmessig måte. Problematikken rundt advokatskifte og honorering av salær fra tolker er blant annet påpekt i fylkesmannens brev datert 28. august 2000 og tatt opp som problemområde i forbindelse med Justisdepartementets samling for fylkesmannsembetene 2002» heiter det i brev frå fylkesmannen som departementet mottok i går.

Alarm frå Røsjorde

«Vi ber departementet gjennomgå organiseringen av ordningen med fri rettshjelp i asylsaker. Det er særlig nødvendig å vurdere tiltak for å bedre kontrollen med utbetaling av salær til så vel advokater som tolker, herunder tiltak for å unngå hyppig forekommende advokatbytte. Da dette er et problematisk fagområde for fylkesmannen, ber vi om at arbeidet prioriteres» skriv Røsjorde.

Røsjorde seier til Bergens Tidende at kontrollsystema heilt klart er for dårlege. Han gjev samstundes tilslutnad til synspunkta til fylkesmannskollega Svein Alsaker i Hordaland. Alsaker sa til Bergens Tidende torsdag at ein må få eit system som hindrar snusk. Han ville tilbake til ei vaktordning for advokatar i asylsaker og unngå den omfattande klientkapringa.

— Det ynskjer også eg. Eg trur ei vaktordning, sjølv om den kan bli meir kostbar, vil hindre kjøp og sal av tenester, anten det nå gjeld tolkar eller advokatar, seier Røsjorde.

«Furtebrev»

Ein advokat i Oslo-området, som arbeider ein del med asylsaker, seier til Bergens Tidende at han har sett seg grundig lei på den omfattande klientkapringa som skjer i asylsaker. Det keisame er at dette skjer etter at mykje arbeid er lagt ned, og at det også blir mykje arbeid i samband med advokatskiftet. Sjølv har han gjort det til vane å skrive det han kallar «furtebrev» til kollegaer som snappar klientar.

I eit slikt brev, som Bergens Tidende har kopi av, skriv han mellom anna:

«Jeg har vanskelig for å forstå at klientene etter å ha vært noen ytterst få dager i Norge, klarer å finne frem til Deres firma for å søke advokatbistand, og har en sterk mistanke om at det er klientene som blir kontaktet av advokatene eller deres medhjelpere for å overta saken.»

Han trur for sin del at tolkane er vel så aktive som advokatane i denne verksemda og at det er tolkane som initierer advokatskifta.

Tolk på klientkapring

— Eg har meir enn ein gong fått rapportar om tolkar som går rundt på asylmottaka utstyrt med visittkort for advokatar. Dei gjev beskjed om at «vel du denne advokaten, får du garantert opphald». For tolken er arbeid med desse sakene vel så feitt som for advokaten, og tolken får sjølvsagt jobben som tolk i dei sakene han skaffar advokaten, seier denne advokaten, som vil vere anonym.

Dette samsvarar med opplysningar ein annan advokat gav Bergens Tidende onsdag. Advokaten fortalde om ein tolk som tilbaud advokaten 30 nye klientar på vilkår av at tolken fekk tolkeoppdraget.