Lagdommer i Gulating lagmannsrett, Carl Petter Martinsen, var tidligere statsadvokat i Hordaland. Da utferdiget han en rekke tiltaler – deriblant en mot Helge Elvebakk som i februar 1999 ble dømt til seks måneders fengsel for blant annet vold mot offentlig tjenestemann, trusler, legemsfornærmelse samt brudd på bestemmelser i våpenloven og veitrafikkloven. I mai 1999 nektet Gulating lagmannsrett å fremme en anke over denne dommen i Bergen byrett. Helge Elvebakk begjærte gjenopptakelse av lagmannsrettens beslutning. I juni i år ble begjæringen om gjenopptakelse forkastet – av blant annet lagdommer Carl Petter Martinsen. Var inhabil Nå har Høyesteretts kjæremålsutvalg konkludert med at Gulating lagmannsretts kjennelse må oppheves, på grunn av feil i saksbehandlingen. Høyesteretts kjæremålsutvalg er ikke i tvil om at Martinsen var inhabil til å behandle begjæringen om gjenopptakelse av lagmannsrettens beslutning fra mai 1999. – Dette er en feil som ubetinget tillegges virkning. Selv om bare tilleggstiltalen (som Elvebakk ble dømt etter i Bergen byrett, red.anm.) er utferdiget av Martinsen, finner utvalget at feilen etter omstendighetene bør få virkning for kjennelsen i sin helhet, heter det i den enstemmige avgjørelsen fra Høyesteretts kjæremålsutvalg. «Må være en forglemmelse» Det lyktes ikke BT å få kontakt med lagdommer Carl Petter Martinsen i går. Jusprofessor Anders Bratholm mener at den eneste forklaringen på fadesen må være at Martinsen rett og slett har glemt at han i sin tid tok ut tiltale mot Elvebakk. – Statsadvokater tar ut et stort antall tiltaler. Ofte kan det også være slik at politiet gjør det meste av arbeidet med sakene, selv om det er statsadvokaten som formelt tar ut tiltale. Det er menneskelig og forståelig å glemme, sier Bratholm, som mener det er utenkelig at lagdommeren var klar over at han i sin tid hadde tatt ut tiltale mot mannen.– Det er så opplagt at dette ville gjøre han inhabil at det tror jeg vi kan se helt bort ifra, sier jusprofessor Anders Bratholm til Bergens Tidende.