Loven gjelder opprettelsen av en økonomisk sone i havområdene utenfor kongeriket Norge og kongen bestemmer til enhver tid hvilke havområder som inngår i sonen.

– De dramatiske begivenhetene med islandske trålere i 1994 ga likevel ikke anledning til å bøtelegge de oppbrakte fartøyene for ulovlig fiske, sier statsadvokat Lars Fause i Troms til NTB.

Hasteforskrift

Fause var selv politifullmektig på den tiden og husker godt hvor overrasket påtalemyndigheten ble da den oppdaget at det ikke var forskrifter på plass som gjorde det mulig å bøtelegge islendingene.

– Fiskeridepartementet sørget imidlertid for å utforme en hasteforskrift som fastslo at bare land med historiske rettigheter kan fiske i vernesonen. Island hadde ikke slike historiske rettigheter. Deretter ble et par nye trålere oppbrakt og saken ført helt fram til Høyesterett med fellende dom, sier Fause.

Bare norsk

Statsadvokaten sier han 30. januar neste år skal føre en sak for lagmannsretten i Tromsø, som i lys av de siste ukers begivenheter vil være av stor betydning. Det gjelder et spansk rederi som i 2004 ble bøtelagt for ulovlig fiske, men som nekter å akseptere boten.

Fause sier det foreligger mange dommer som er akseptert, men saker om ulovlig fiske har bare vært behandlet i norske domstoler.

– Det uenigheten ofte skyldes er at Norge og Russland gjennom forhandlinger først blir enige om hvor mye som kan fiskes i vernesonen. Deretter tildeler Norge tredjeland de kvoter Norge mener er riktige. På den måten blir gjeldende rett basert på norske forskrifter som både norske og utenlandske fiskere ofte er uenige i.

– Det vanligste er at utlendingene protesterer på det de oppfatter som ulik behandling, sier Fause.

Ikke folkerett

Han fastslår at folkerett bare gjelder forholdet mellom stater. I praksis har alle saker om fiske i vernesonen til nå vært rettslige oppgjør mellom kongeriket Norge og private utlendinger.

Statsadvokaten sier det selvsagt er et problem at Norge ikke har den folkerettslige basis for sine forskrifter i vernesonen, noe som en anerkjennelse av sonen ville gitt.

– Ingen bestrider vår rett til å håndheve norsk lov på Svalbard. Senest for kort tid siden ble en russer dømt for drap på en ukrainer i en rettssal i Longyearbyen. Det er i vernesonen problemene oppstår fordi sonen ikke er internasjonalt akseptert og fordi den bygger på en ensidig norsk fullmaktslov.

– Men for påtalemyndigheten er ikke det noe problem. Vi vurderer alle bevis i forhold til forskriftene uavhengig av nasjonalitet. Det er en internasjonalt akseptert politisk løsning som mangler, sier Fause.