VIDAR YSTADOSLO

Erstatningssaka har bakgrunn i dei økonomiske problema som Hilmar Reksten kom opp i først på 1970-talet.

Ti millionar kroner pluss om lag 33 millionar i rente, går til Amelia Riis. Erstatninga er gjeve avdi byretten meiner skifteretten har opptrådt aktlaust i forvaltninga av dødsbuet etter far til Amelia Riis.

Erstatningssummen er likevel berre ein brøkdel av kravet, som var på inntil 60 millionar kroner pluss rente og rentes rente. Det ville ha utgjort fleire hundre millionar kroner.

Regjeringsadvokat Bård Tønder ville i går ikkje kommentere dommen overfor Bergens Tidende.

Snytt for farsarven Pengane er erstatning for at Amelia Riis vart «snytt» for farsarven etter skipsreiar Kristoffer Olsen.

Amelia Riis hadde arva skipet «Sognefjell». Men arven fekk ho aldri. Skipet vart nemleg pantsett til langt over pipa, utan at ho vart informert, etter krav frå Den norske Creditbank og den mektige sjefen der, Johan Melander.

Pantsettinga skjedde for å sikre banken sine verdiar i Reksten-reiarlaget. Reksten disponerte (leigde) nemleg skipet TT «Falkefjell», ått av AS Falkefjell.

Då Reksten kom under kraftig økonomisk press i 1975, gjorde banken alt han kunne for å trygge verdiane sine. Reksten greide ikkje å betale leige for TT «Falkefjell». I denne situasjonen fall augene på MS «Sognefjell» som også var ått av AS Falkefjell.

Kjendisar involvert Trass i at Reksten ikkje åtte skipet, greide banken å få pantsett fartøyet. Seinare vart fartøyet selt utan at Amelia Riis såg noko til arven.

Transaksjonane involverer ei rekke kjente juristar og næringslivsleiarar, mellom desse advokat Ole Lund.

Melander skal ha uttala at frå banken si side «galdt det å legge labbane på noko».

Amelia Riis reiste søksmål mot staten allereie 28. juni 1978. I alle år seinare har ho og mannen, Einar Riis, kjempa for å få arven ho meiner ho vart snytt for.

«Aktiv trenering» Amelia Riis sin prosessfullmektig, advokat Ole K. Aabø-Evensen, sa i går at han meiner regjeringsadvokaten aktivt har trenert saka. Advokaten meiner saksbehandlinga er ein skandale.

Mellom anna kravde regjeringsadvokaten fleire gongar saka avvist avdi ikkje alle dokument i saka var omsett frå engelsk til norsk. Eit slikt krav ville ha knekt saksøkaren økonomisk.

I går sendte også byrettsjustitiarius ut ei melding der han sterkt seier seg lei for tidsbruken.

Riis og Elvebakk Søksmål vart også reist mot DnC, mot buet i Hilmar Reksten sitt konkursbu. Sakene har versert i fleire rettsinstansar i fleire versjonar. Ekteparet Riis har dels brukt advokatar, dels har Einar Riis prosedert sjølv. I ein del samanhengar har ekteparet også hatt hjelp frå hobbyjuristen Helge Elvebakk frå Bergen.

VANT: Amelia Riis og hennes ektemann Einar får etter rekordlang ventetid en solid erstatning fra staten. (FOTO: TROND LARSEN)