De tidlige skolestarterne hadde gjennomsnittlig dårligere karakterer når det ble justert for foreldres utdanning, atferdsproblemer, sosial støtte, etnisitet og kjønn.

– På denne bakgrunnen synes ikke vi at det er grunn til å endre alderen for skolestart. Men det er viktig å være oppmerksom på unge førsteklassinger og barn som i utgangspunktet har lærevansker, sier forsker Lars Lien ved Institutt for samfunns-og allmennmedisin ved Universitetet i Oslo til Dagens Medisin.

Resultatene er hentet fra en tverrsnittundersøkelse blant norske 10.-klassinger i Oslo i 200-2001. 6.752 elever var med i undersøkelsen, av dem hadde 25 prosent ikke norsk bakgrunn.

Studien ble gjort blant ungdom som fylte sju år i skolestartåret. I dag starter førsteklassingene ett år tidligere.

De norske forskerne fant at gutter som var unge i 1. klasse, oppga litt større problemer i forhold til venner enn de eldre guttene. Et overraskende funn var at de eldste jentene ved skolestart hadde noe høyere skår når det gjaldt angst og depresjon.

Professor i pedagogikk Terje Ogden sier man vet at generelt senmodne barn sliter ved skolestart. Men det er første gang han har sett at dette eventuelt skulle vedvare i flere år.