Barne og familieminister Laila Dåvøy var særdeles fornøyd med det brede kompromisset:

— Jeg er kjempefornøyd, sier hun.

Det er ytterst sjelden alle partier stiller seg bak en så tung og komplisert sak. Men foreldre og barnehageeiere kan nå se frem til stabile, langsiktige og forutsigbare økonomiske rammebetingelser. SV, Ap, Sp, KrF, V, H og Frp er alle enige om en reform som vil koste mange milliarder kroner. I går kunne ingen si eksakt hvor mye det enorme løftet vil koste.

Dette er de enige om

Dette er stortingspolitikerne enige om:

  • Målet er full barnehagedekning i løpet av 2005. For at det skal nås, må det bygges 12.000 plasser i år, 12.000 til neste år. Resten skal tas i 2005. Det er uavklart om full dekning betyr barnehageplass til 80 prosent eller 87 prosent av alle barn i barnehagealder.
  • Tidligere ble det gitt et statlig tilskudd på 20.000 kroner til hver barnehageplass ved nybygging. Nå økes tilskuddet til 50.000 kroner. Samlet utbyggingskostnad er i dag 110.000 per plass.
  • Det skal bli enklere å etablere og drive barnehager. Kommunene vil bli pålagt ved lov å sørge for nok barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder.
  • Statlige bidrag til drift økes til 80 prosent fra 1. mai 2004.
  • Maksimalpris innføres i to omganger. Første trinn innføres 1. mai 2004. Da vil maksimalprisen bli 2500 kroner. Prisene er beregnet med utgangspunkt i kroneverdien i 2002. Den skal pris- og kostnadsjusteres. Det åpnes for noe økt betaling.

Uthuling av maksprisen

Politikerne er enige om følgende uthuling av maksimalprisen: «Dersom en barnehage, på tross av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, er truet av nedleggelse eller kvaliteten rammes, kan man etter samtykke fra foreldreutvalget gå ut over maksimalprisen, i en avgrenset periode, maksimalt frem til innføringen av neste trinn den 1. august 2005.» Fylkesmannen vil være klageinstans.

— Vedtaket sørger for at foreldrene får vetorett mot økning av maksimalprisen, sier Trond Giske (Ap) til Bergens Tidende.

n Maksimalpris på 1500 kroner (kroneverdien for 2002 som skal pris- og kostnadsjusteres) innføres fra 1. august 2005. Forutsetningen er at man har nådd målet har tilnærmet full barnehagedekning på samme tidspunkt. Skjer ikke det, vil tidspunktet utsettes. Men samtidig åpner politikerne for at enkelte barnehager kan ta mer enn maksimalprisen for en plass:

«Det åpnes for at man - under forutsetning av godkjenning i foreldreutvalget - kan gå ut over maksimalpris dersom barnehagen gir et tilbud ut over det ordinære tilbudet, og dersom en barnehage er truet av nedleggelse.»

Øvre prisgrense

Det skal være en øvre grense for hvor mye maksimalprisen kan overskrides. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et forslag til en slik grense. Spørsmål som for eksempel søskenmoderasjon vil bli avklart senere.

  • Det vil bli skattefritak fra 2004 for arbeidsgiverbetalt barnehageplass - det vil si at arbeidstaker ikke vil bli skattlagt, og arbeidsgiver slipper arbeidsgiveravgift. Det åpnes med andre ord for et nytt, skattefritt frynsegode. Ordningen skal tilpasses slik at den også passer for små- og mellomstore bedrifter.

Saksordfører Trond Giske var, som alle andre involverte, meget godt fornøyd:

— Det har vært krevende, men forliket skaper ro og trygghet om den fremtidige barnehagepolitikken, sier Giske.

— I denne saken er det bare vinnere, konkluderer han.

Sonja Sjølie (H) understreker også tryggheten for eiere og foreldre, og hun legger til at reformen ikke er noe luftslott. Dette kan barneforeldrene stole på: «Reformen er realistisk og fullt ut gjennomførbar.»