Tande-P må dessutan betale motpartens sakskostnader på totalt 240.000 kroner.

Bakgrunnen for saka som har vore oppe for Fjordane tingrett i to omgangar denne våren, er at Tande-Petersen meiner han ikkje har fått sin del av overskotet frå salet av boka «Måløyraidet – starten på Hitlers nederlag».

Møte på restaurant

Rundt årskiftet 2006/2007 inngjekk Alf Tande-Petersen, Helge Hjelle og Terje Sølvberg ein avtale om «utarbeiding og utgivelse av Måløyraidboka».

Avtalen blei signert av alle tre på eit møte på restaurant Egon i Oslo.

Hjelle var initiativtakar til boka. Han ønskte at detaljar rundt det dramatiske angrepet frå allierte styrkar på Måløy 3. juledag 1941 skulle bli betre kjende.

Truleg miste nærare 100 allierte og tyske soldatar livet i aksjonen. Mellom dei som blei drepne var den norske kapteinen Martin Linge.

Millionunderskot

Hjelle tok kontakt med Tande-P, som han var ven med.

Dei to kjende kvarandre gjennom tidlegare samarbeid. Hjelle var i årevis primus motor for Måløydagane der Tande-P tok del fleire gonger.

Hjelle gjekk også i bresjen for å få Tall Ships’ Races til Måløy, eit arrangement som enda med millionunderskot for Vågsøy kommune.

Han kontakta også Terje Sølvberg, som han visste hadde store kunnskapar om Måløyraidet. Tande-P og Sølvberg skulle skrive boka, Hjelle administrere og stå for utgjevinga.

Slutt på idyllen

20. november 2007 blei boka lansert i Måløy med alle involverte partar til stades. Men ikkje lenge etter var det slutt på idyllen.

På eit møte med Helge Hjelle to månader seinare, tok Tande-P opp at hans innsats i samband med boka hadde blitt vesentleg meir arbeidskrevjande enn først rekna med.

Avtaleendring

Han ville difor ha halvparten av nettoinntektene, og ikkje tredjeparten slik den opphavlege avtalen gjekk ut på.

Alf Tande-P hevdar dei to munnleg blei samde om ein slik avtaleendring, og at e-postar i ettertid viser dette. Hjelle nektar.

Fjordane tingrett finn det dokumentert at partane drøfta ei anna fordeling av inntektene frå boksalet, men kan ikkje sjå at det blei inngått nokon avtale.

  • Retten finn ikkje at saksøkjar (Alf Tande-Petersen red. merknad) har ført nødvendige bevis for at dei blei inngått ein endringsavtale som gav han rett til 50 prosent av nettoinntektene etter salet av førsteopplaget av bokverket, heiter det i domen.

Må betale 181.000

Saksøkjar har etter dette tapt saka fullstending, og må difor etter vanlege reglar også bere kostnadene til dei han saksøkte.

I april avviste tingretten kravet hans overfor Terje Sølvberg. Medforfattarens sakskostnader var på 59.000. I saka mot Helge Hjelle må Tande-P betale sakskostnader på 181.000.

TAPTE: Programleder Alf Tande-Pedersen.
SCANPIX