For hele landet har det totale sykefraværet holder seg stabilt. Per 3. kvartal 2005 var det på 6,6 prosent mot 6,5 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2004. Hordaland holder seg fortsatt litt lavere enn gjennomsnittet.

Størst vekst i sykefraværet i Hordaland har det vært innen offentlig administrasjon og helse— og sosiale tjenester. Veksten er på 0,6 prosentpoeng sammenliknet med 3. kvartal 2004.

Stabilt i bygg og anlegg

Innen bygg- og anlegg er sykefraværsprosenten stabil. Det er en reduksjon i sykefraværet innen jordbruk, skogbruk og fiske med 0,2 prosentpoeng og innen finanstjenester er sykefraværet redusert med 0,1 prosentpoeng, sammenliknet med 3. kvartal 2004.

Veksten er i det legemeldte sykefraværet, det egenmeldte fraværet er stabilt.

— Dette viser at vi fortsatt har utfordringer i å støtte virksomhetene i det viktige arbeidet med å redusere sykefraværet, sier Steinar Lund, fungerende fylkestrygdedirektør.

— Det er på den enkelte arbeidsplass grunnlaget for et lavt sykefravær må legges, mener Lund.

Inkluderende arbeidsliv

Siden avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått i 2001 har sykefraværet i Norge gått ned med 11,3 prosent. Myndighetene og partene i arbeidslivet inngikk 14. desember en avtale om å videreføre samarbeidet om et inkluderende arbeidsliv frem til 2009.

— Vi er svært glad for at partene er enig om at det fortsatt er viktig å ha et høyt fokus på å redusere sykefraværet og avgangen til uførepensjon og heve avgangsalderen i arbeidslivet, sier Lund.