ÅSMUND EGELAND asmund.egeland@bt.no

— Vi ser nå at syfilissmitten blusser opp igjen. Det er grunn til å advare mot fortsatt spredning av syfilis blant menn som har sex med menn, sier overlege Hans Blystad i Folkehelsa til Bergens Tidendes nettavis.

Folkehelsa fikk nylig melding om at to menn var smittet av den sjeldne kjønnssykdommen syfilis. Begge er blitt smittet homoseksuelt, og har oppgitt å ha blitt smittet ved besøk på sauna i Oslo.

Samtidig er utbrudd blant homofile menn rapportert fra Paris, Dublin, Manchester og Brighton, ifølge Folkehelsas internettsider.

61 tilfeller Fra 1999 til i dag er det meldt 61 tilfeller av homoseksuelt smittet syfilis. Utbruddet startet i desember 1998 og nådde en topp høsten 1999. I mange tilfeller var de sann-synlige smittestedene treffsteder for anonym sex i Oslo.

Folkehelsa advarer også menn utenfor Oslo.

— Det er viktig at folk over hele landet som har oppsøkt saunaer i Oslo er oppmerksom på sympto-mene, sier Hans Blystad.

Smittevernoverlegen i Oslo og Helseutvalget for homofile iverk-satte høsten 1999 en rekke fore-byggende tiltak, særlig i saunaene. Gjennom år 2000 sank antallet nye tilfeller.

Bruk kondom! - Tiltakene fra september og okto-ber 1999 hadde effekt. Utbruddet er imidlertid ennå ikke over. Vi minner om at kondom gir beskyt-telse mot syfilis. Smitte kan likevel skje dersom sår-sekret, sæd, blod eller kontaminert spytt kommer i kontakt med slimhinne eller hud med rifter. Menn som har hatt ube-skyttet sex med andre menn, særlig på anonyme treffsteder, bør tilbys syfilistesting, heter det på Folkehelsas internettsider.