LEVIN NESTVOLD jr

Ifølge landbruksminister Terje Riis-Johansen skal dette få tilbakevirkende kraft i de tilfeller hvor odelsretten ennå ikke er tatt i bruk.

Statsråden vil fremme et nytt lovforslag for Stortinget i løpet av våren.

— Det er på tide å bli ferdige med denne delen av odelsloven, mener Riis-Johansen.

Kortere frister

Landbruksdepartementet starter arbeidet med å modernisere odelsloven i disse dager. Ministeren legger ikke skjul på at de vil bygge på mye av det Odelslovutvalget kom med av forslag for nøyaktig tre år siden. Utvalget foreslo blant annet:

  • Åpning for at samboende skal kunne samodle og være beskyttet ved den odelsberettigede samboers død.
  • Forkortelse av den alminnelige løsningsfristen fra ett år til seks måneder.
  • Adgang til å kreve at de odelsberettigede innen to måneder tar standpunkt til om de ønsker å overta eiendommen, og i motsatt fall, adgang for eieren til å avhende eiendommen innen to år uten hinder av odelsretten.
  • Større likestilling mellom barn født innenfor ekteskap, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap.

Odelslovutvalget foreslo også å øke arealgrensen til 50 dekar, noe som ville bety at 50.000 flere gårdsbruk kunne selges her i landet uten å være beheftet med odel.

— Vi må bruke mer tid på dette med arealgrenser. Det vil jeg ta stilling til i løpet av prosessen, sier statsråden.

Fornuftig utvalg

Landbruksministeren mener mye av det Odelslovutvalget kom frem til er fornuftig.

— Det ble gjort et grundig arbeid hvor mange av vurderingene var riktige. Jeg mener det er meget viktig med full likestilling mellom kjønnene og alle gruppene; slik at for eksempel samboere, adoptivbarn og barn født utenfor ekteskap gis samme rettigheter.

Etter at Odelslovutvalget la frem sin innstilling for tre år siden ble alt stille og forslagene lagt i en skuff.

— Vi må beholde odelsloven for å skape stabilitet og forutsigbarhet ute på bygden, men den må strammes opp og moderniseres i takt med tiden. Vi setter i gang arbeidet og skal bruke tid på detaljene, sier Riis-Johansen.

Adresseavisen/Bergens Tidende

fakta odelsloven

  • Norge er det eneste landet i Europa der odelsretten er bevart. I Sverige ble odelsretten avskaffet for rundt 150 år siden.
  • Odelsloven sikrer slekter eiendomsretten til landbrukseiendommer. Selges en odelseiendom ut av en slekt, kan en nærmere definert krets av slektens medlemmer kjøpe eiendommen tilbake innen ett år. Eiendommen må ha vært i slekten i minst 20 år.
  • Loven er modernisert en rekke ganger. Jenter fikk odelsrett i 1974, da Stortinget bestemte at jenter født etter 1965 skulle likestilles med gutter på dette området. Siden har det ikke skjedd endringer av prinsipiell karakter.
VARSLER ODELS-ENDRING: Det haster for menn i begynnelsen av 40-årene som vil overta odelsgården. Landbruksminister Terje Riis Johansen vil fjerne bestemmelsen som sikret gutter født før 1965 bedre odelsrett enn jenter. FOTO: LEIF ARNE HOLME
Leif Arne Holme