Etter at Ekbom-kommisjonen leverte sin rapport om forskningsfusk i Sudbøs arbeider 30. juni, oppnevnte Det medisinske fakultet 23. august 2006 en komité for å revurdere hans doktorgradsavhandling.

Komiteen konkluderer enstemmig med at Sudbøs avhandling ikke holder mål.

«De uregelmessigheter som er påvist i datagrunnlaget, er av en slik art at det utvilsomt dreier seg om manipulering av data fra Sudbøs side. Fakultetsstyret finner det derfor dokumentert at det foreligger fusk i Jon Sudbøs doktorgradsavhandling. Doktorgraden er således tildelt på feil grunnlag. Fakultetsstyret fratar Sudbø doktorgraden, og ber fakultetsledelsen sørge for at doktorgradsdiplomet blir innlevert», står det i begrunnelsen fra styret.

Komiteen har vurdert hele Sudbøs avhandling, deriblant tre artikler der det ikke ble funnet uregelmessigheter av Ekbom-kommisjonen.

– Sudbø-saken er en tragedie for alle parter, ikke minst for Sudbø selv. Med vedtaket i fakultetsstyret i dag er saken avsluttet fra fakultetets side. Så vel stipendiater som veiledere vil fra nå av få bedre støtte og veiledning enn før og flere svakheter i systemet er rettet opp. Intet er så galt at det ikke er godt for noe, sier dekanus Stein A. Evensen.