– Ja vel, dette er en risikofylt satsing. Men inntil nå har vi en avkastning på 35 prosent på denne satsingen. I kroner og øre blir det 15 millioner kroner. Vi er av den oppfatning at vekst og trivsel på Vestlandet også betyr vekst og markedsmuligheter for oss som bank, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest til Bergens Tidende.

Risikoen dempes betraktelig ved at bankens såkornsatsing vesentlig skjer via investeringsfond, Bare i ett fåtall tilfeller har banken gått inn i en bedrift direkte med aksjekapital. Trinnvis økning

Det hele startet i 2001 med 50 millioner i øremerket kapital. Siden er avsetningen til slike formål gradvis økt. Ved utgangen av 2005 var bankens ramme til såkornfond 120 millioner. Nå er den økt til 200 millioner kroner.

Advokat Jan Einar Greve, gudfaren for nyutviklingsmiljøet rundt Høyteknologisenteret og forskningsselskapene i Sarsia-systemet, er svært glad for at Sparebanken tar ansvar når det gjelder å støtte gründervirksomhet på denne måten.

– Jeg ønsker meg også flere investorer i dette markedet, sier han.

Sarsia-sjefen Hans Hekland er også vært fornøyd med Sparebanken Vest sin satsing.

– Det kommer vel med når nyetableringer skal gjøres kommersielle og gå ut i markedet med sine produkter.

Prioriterer Vestlandet

Stein Klakegg peker på at banken prioriterer selskaper og prosjekter i egen landsdel når de går inn med risikokapital.

– Vi ønsker å forsterke rollen som en bank som satser på Vestlandet, ikke bare når det gjelder kreditter og lån til bedrifter og personkunder, men også gjennom investeringer i fond som har som mål å utvikle næringslivet.

– Hvor går investeringene?

– Vi har blant annet investert i fondet Marin Vekst med base i Bergen, Fjord Invest i Førde og Stavanger-baserte Energi Vekst.

– I alle disse fondene har vi erfart at forvaltningskompetansen er god. I Marin Vekst har vi fått glede av gode investeringer iblant annet Aqua Farms og Marine Farms, og vi har også fått mye tilbake fra Energi Vekst, sier Klakegg.

Han opplyser at banken også har vært en betydelig bidragsyter til Sarsia-selskapene i Bergen.

Nye fond planlegges

BT forstår at det i venturemiljøene i Bergen planlegges nye fond, som både skal omfatte virksomheter som er i såkorn-fasen og mer modne bedrifter som trenger kapital for å realisere nye prosjekter.

Banken deltar også med 20 millioner kroner i Sarsia-avleggeren Sarsia Seed som forvaltes Brisinga Management. Private selskaper og investorgrupper med base i Bergen har så langt gitt tilsagn om å gå inn med ca. 130 millioner kroner i dette fondet, som vil ha energi og «BioLifeScience» som prioriterte investeringsområder.Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest

ANNE URDAL