Sosialdepartementets forslag til lovendring ble omtalt i Aftenposten søndag og utløste sterke reaksjoner fra blant andre Ola D. Gløtvold som representerer Sp i sosialkomiteen på Stortinget.

— Kombinasjonen av skrikende personellmangel og et lovverk som gir anledning til bruk av tvangstrøyer, remmer og innlåsning, vil føre til en forferdelig omsorg for demente. Vi må snarere begrense bruken av tvang enn å åpne for mer, sier Gløtvold til NTB.

Aps Asmund Kristoffersen, også medlem av sosialkomiteen, er tilhenger av et regelverk som gir klart definerte retningslinjer for når tvang skal kunne brukes. Men forsvarlig kontroll er en klar forutsetning.

Snudd på hodet

Gløtvold sier at problemstillingen er snudd på hodet og at omsorgsetikken må være utgangspunktet for behandlingen av demente, ikke skjerpet bruk av tvangstiltak. Han mener at mange såkalt vanskelige situasjoner oppstår fordi demente ikke kan gjøre rede for seg, og at de derfor oppfattes som aggressive.

— Dette krever menneskelig omsorg og ikke mer tvang. Vi må sette omsorgspersonell og pleiere i stand til å gjøre jobben sin på en verdig og forsvarlig måte. Regjeringen må sørge for mer ressurser til dette arbeidet. Økonomien for institusjonene og kommunene roper etter mer ressurser, og svaret kan ikke være at vi skal åpne for bruk av tvang for å kompensere for menneskelig omsorg og pleie, sier Gløtvold.

Sosialminister Ingjerd Schou (H) understreker at bruk av tvangsmidler skal skje på strenge vilkår og innenfor klare rammer. Ethvert inngrep av denne type skal være underlagt en individuell, faglig vurdering.

— Målet er å begrense bruken av makt og å styrke rettssikkerheten til den enkelte. Men av og til er det nødvendig å ty til slike midler for å hindre at folk skader seg selv, sier Schou til NRK.

Tvang forbudt

All bruk av tvang er i dag forbudt, men det er avdekket at tvang mot eldre likevel er forholdsvis utbredt ved alders- og sykehjem over hele landet. Nå vil regjeringen regulere denne praksisen gjennom et revisjon av lovverket. Men Schou understreker at tvang skal være absolutt siste utvei.

Overlege Stein Husebø ved Røde Kors sykehjem i Bergen sier til Aftenposten at han frykter at lovverket skal bli en sovepute som gjør at demente ikke får den omsorg, oppmerksomhet og faglig oppfølging de trenger.

Juridisk rådgiver Gro Hillestad Thune ved Institutt for menneskerettigheter frykter at loven vil sementere og ufarliggjøre bruken av tvang og at kontrollen blir for dårlig.

Aps Asmund Kristoffersen ser faren for overgrep og legger vekt på behovet for tydelige regler. Han vil ikke gi regjeringen noen blanko-fullmakt i denne saken, men vil studere lovforslaget nøye når det kommer til Stortinget.

(NTB)