Både England og USA regulerer dette området strengt. I USA har tidlegare statstilsette ikkje lov til å arbeide med å påverke staten i saker der dei sjølve var aktive før dei bytte beite. Forbudet gjeld livet ut.

I England er det vanleg med tre månaders karantene for offentlege embetsmenn som går over i næringslivet. Dei kan også få forbud mot å arbeide med spesielle saker hos den nye arbeidsgjevaren.Også i det private næringslivet er slike klausular vanlege.

— Tidlegare tilsette i Norsk Hydro har ikkje lov til å bruke informasjon og kunnskap dei har fått her i arbeid for konkurrerande selskap. Det er nedfelt i tilsettingsvilkåra, seier informasjonsdirektør Tor Steinum i Norsk Hydro.