KRISTINE HOLMELID OG NTB

kristine.holmelid@bt.no

Et slikt krav ville stengt ute en firedel av dagens lærerstudenter fra studiet. Utdanningsdepartementet har nå konkludert etter en høringsrunde, og vil komme med en forskriftsendring som skal gjelde fra neste studieår. Et flertall av høringsinstansene er positive til å innføre spesielle opptakskrav.

— Et kunstig hinder

  • Vi mener problemene ikke vil løses ved å stille karakterkrav. Målet må være å få gode lærere etter endt utdanning og øke yrkets status. Det gjør en ved å styrke lærerutdanningen, ikke ved å sette opp kunstige hinder, sier Njål Bele, leder for Studentenes Landsforbund, som representerer lærerstudenter på alle de statlige høyskolene.

Støtten fra høringsinstansene har vært sterkest til kravet om at lærerstudentene må ha minst 3 i norsk og matematikk i kombinasjon med minst 35 skolepoeng (drøyt 3 i gjennomsnittskarakter) fra videregående skole.

Departementet har også lansert fem andre alternativer. Ett av dem er å stille krav om minst 4 i norsk og matte. Det ville ført til at 70 prosent av dagens studenter ikke hadde kommet inn.

- Lav prestisje

Målet med departementets forslag er å sikre gode lærere med bedre faglige kvalifikasjoner. Hensikten er også at yrkets status skal bli høyere.

— I andre land er det en katastrofal lærermangel som antakelig henger sammen med at yrket har lav prestisje, sier utdanningsminister Kristin Clemet til NTB.

Både Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) og Utdanningsforbundet støtter forslaget om å stille minimumskrav til dem som skal bli lærere.

— Tiden er moden for dette. Når 25 prosent ikke ville kommet inn med et moderat opptakskrav om minst 3 i norsk og matematikk, illustrerer det behovet for et faglig løft, sier UHO-leder Anders Folkestad til NTB.

Flere høyskoler er skeptiske fordi skjerpete krav kan føre til sterk reduksjon i studenttallet i distriktene. Universitets- og høyskolerådet er noe skeptisk, og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) mener det er svært usikkert om nye opptakskrav vil gi bedre lærere.

— Kravene kan føre til at mange høyskoler må legge ned lærerutdanningen. Vi savner bedre dokumentasjon av sammenhengen mellom karakterer fra videregående skole og kvalitet i utdanningen og i utøvelsen av yrket, heter det i deres høringsuttalelse.