Stortingets særskilte 22. juli-komité ber regjeringen sikre at PST har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til blant annet å overvåke ulike miljøer i et bredt forebyggende perspektiv. Det fremkommer av komiteens innstilling, som ble lagt frem i dag. Den skal debatteres i Stortinget 8. mars.

— Komiteen peker på at ressurssituasjonen for PST er avgjørende, og at PST må så i ulike retninger når de kartlegger potensielle trusler. Vi er kjent med at den budsjettøkningen PST har fått de senere årene, i all hovedsak har gått med til livvakttjenesten de er pålagt, sier 22-juli-komiteens leder, Knut Arild Hareide (KrF).

— Vi mener det er rom for at PST kan skaffe seg bedre oversikt over flere miljøer enn de til nå har prioritert. Samtidig ser alle at PST trenger mere ressurser for å klare dette, sier Høyres André Oktay Dahl.

— PST må ha et skjerpet blikk fremover mot miljøer som potensielt kan utgjøre en fare. Vi ønsker ikke å havne i en situasjon hvor PST lar være å overvåke eller gripe inn overfor miljøer som kan være farlige, sier SVs Akhtar Chaudhry.

— PST må fokusere på flere miljøer enn det de har gjort. PST må være beredt til å håndtere ulike scenarier og miljøer, sier Venstres Ola Elvestuen.

For snevert

Frps Anders Anundsen sier PST, forut for 22. juli, har prioritert et ganske snevert miljø:

— Vi mener at PST må sikres ressurser, både teknologisk og personellmessig, til å overvåke flere miljøer hvor det kan tenkes at det finnes personer med vilje til å gjennomføre terrorhandlinger, sier han.

Anundsen peker på at det eksempelvis kan være nødvendig å ha en viss oversikt over miljøer som importerer bombekjemikalier, noe PST åpent har sagt de ikke prioriterte før 22. juli.

Aps Jan Bøhler legger stor vekt på det forebyggende arbeidet til både PST og det ordinære politiet:

— PST må jobbe sammen med politidistriktene i forebyggingen. Hele politietaten bør sette seg inn i forebygging av voldelig ekstremisme. Vi er bekymret for om politi-Norge har dette fokuset, sier Bøhler.

Samlet Storting

Knut Arild Hareide understreket i dag, sammen med flere partier, hvor viktig det er at alle partiene på Stortinget samler seg om 14 tiltak de ønsker å prioritere for å bedre sikkerheten og redusere sårbarheten til det norske samfunnet. Som Bergens Tidende skrev i sin papiravis i dag, er også partiene enige om at beredskapen var for dårlig før 22. juli. I innstillingen står det at Norge «på en del områder viste 22. juli at vi som samfunn ikke var godt nok forberedt på et terrorangrep».

Bergens Tidende er imidlertid kjent med at flere partier på Stortinget har nedprioritert arbeidet i komiteen, fordi den ikke er sett på som viktig og relevant nok i forhold til en del alvorlige problemstillinger. Dette er problemstillinger som i stor grad er skjøvet på, i påvente av den uavhengige 22.juli-granskningen. Det er en granskning Stortinget også skal behandle, men ikke før i 2013.

Komiteen har også fanget opp BTs avsløring av at Norge ikke har gjort FN-konvensjonen mot kjernefysisk terrorisme til norsk lov: Komiteen skriver at «Norge ikke har ratifisert konvensjonen om kjernefysisk terrorisme fordi de nødvendige lovendringer ikke er satt i kraft. Komiteen viser videre til at den amerikanske presidenten har tatt spørsmålet opp med den norske statsministeren og bedt om at Norge ratifiserer konvensjonen. Komiteen er kjent med at Justisdepartementet arbeider med et lovforslag om ikraftsetting av de nødvendige lovbestemmelsene uavhengig av ikrafttredelse av den nye straffeloven 2005/2009, og understreker at dette arbeidet må skje så hurtig som mulig».

14 tiltak for et tryggere Norge

Dette er de 14 punktene alle partiene på Stortinget har sagt seg enig i:

Stortinget ber regjeringen evaluere etableringen av politiråd i kommunene og deres betydning for forebyggende arbeid, herunder betydningen for den lokale terrorberedskapen.

Stortinget ber regjeringen utrede bedre måter å belønne velfungerende SLT-samarbeid med sikte på å styrke det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet og samfunnsberedskapen.

Stortinget ber regjeringen legge fram for Stortinget en videreutviklet og forsterket overordnet plan for å forebygge og håndtere mulige terrorangrep i Norge.

Stortinget ber regjeringen iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å forbedre informasjonen til pårørende i en krisesituasjon.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfaringene fra ordningen med fast kontakt for ofre og pårørende i forbindelse med en krise og vurdere om den skal utvides til å bli en generell ordning for kommunene.

Stortinget viser til regjeringens gjennomgang av bistandsinstruksen og legger til grunn at samhandlingen mellom politi og forsvar videreutvikles og forsterkes.

Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å bevisstgjøre politiledere om viktigheten av å raskt be om bistand fra Forsvaret eller andre ved større hendelser.

Stortinget ber regjeringen gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre bedre informasjonsutveksling mellom politidistriktene ved store hendelser.

Stortinget ber regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt.

Stortinget viser til at regjeringen har varslet en ekstern gjennomgang av PST og ber om at regjeringen i den forbindelse legger vekt på kompetanse- og resurssituasjonen for å sikre at PST har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til blant annet å overvåke ulike miljøer i et bredt forebyggende perspektiv.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med resultatreformen foreta en vurdering av hvilken politidekning som må forutsettes for at ulike krav om responstid skal kunne realiseres.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå dagens system med varsling til landets politidistrikt ved riksalarm og særlig vurdere innføring av et mer moderne alarmsystem som kan varsle flere sentrale politiledere i tillegg til sentralene ved politidistriktene.

Stortinget ber regjeringen komme med en plan, samt økte bevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012 for å sørge for at den militære helikopterberedskapen på Rygge videreføres.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjene for 'skyting pågår', samt gjennomgå opplærings- og oppfølgingstilbudet til ansatte i politiets operative avdelinger for å sikre at disse er i stand til å håndtere situasjoner hvor sivile angripes med våpenmakt.