For andre år på rad kritiserer kontrollkomiteen regjeringa for mangelfull informasjon om søkarar til embetsstillingar i staten. Det gjer at Stortinget ikkje kan utføre kontrolloppgåvene sine, mellom anna kontroll med embetsutnemningar, på ein skikkeleg måte.

Til stor overrasking for medlemene i kontrollkomiteen er forholda forverra frå i fjor til i år, trass i kritikken som komiteen framsette i fjor.

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tru, vart forholdet teke opp og handhevinga av praksis innskjerpa frå statsministerens kontor overfor departementa etter kritikken i fjor.

Komiteen påtalar nå at heile sju av 18 departement ikkje fylgjer opp Stortinget sine føresetnadar og klart uttrykte vilje.

Kritikken kjem fram i innstillinga etter at komiteen nå har gjennomgått statsrådsprotokollane for 2004.

I fjor påtalte komiteen at departementa ikkje oversendte fullstendige søkarlister til alle embetsstillingar saman med statsrådsprotokollane.

«Dersom Stortinget skal kunne danne seg en begrunnet oppfatning av prosedyrene ved embetsutnevnelser, er det nødvendig at utlysingstekst, søkerliste og innstilling følger med oversendelsen.

Komiteen ber regjeringen sørge for at slik dokumentasjon følger med til Stortinget ved framtidige oversendelser av statsrådsprotokoller», skreiv kontrollkomiteen i fjor.

Nå har komiteen funne det naudsynt å gjenta formuleringane og «forutsetter at statsministerens kontor for framtiden foretar en kvalitetssikring av opplysningene før oversendelse til Stortinget».

— Statsministerens kontor vil på bakgrunn av komitemerknadane på nytt innskjerpe korleis referatprotokollane skal utformast. Vi vil ta dette opp direkte med dei departementa det gjeld, seier informasjonssjef Øivind Østang ved statsministerens kontor til Bergens Tidende.