Regjeringen fremmet 11. april et lovforslag som sørger for at Statens Bankinvesteringsfond skal sikre staten en eierandel på 34 prosent i DnB NOR.

Vedtak om fusjon

I proposisjonen ble Stortinget til overmål bedt om å gjøre «vedtak om fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA.»

Regjeringen slo fast at de på alle mulige måter ønsket DnB NOR-fusjonen velkommen. Proposisjonen ble ført i pennen av Nærings— og handelsdepartementet hvor Ansgar Gabrielsen (H) er statsråd. Men det er ikke Gabrielsens syn som forfektes i proposisjonen – det er regjeringens. En proposisjon, eller lovforslag, vedtas alltid av kongen i statsråd.

Ingen partier opponerte mot fusjonen da saken ble behandlet av Stortinget, verken i næringskomiteens innstilling av 20. mai eller da Stortinget debatterte saken 4. juni. Tvert imot – representanter for alle partier uttalte en klinkende, klar støtte til etableringen av en norskkontrollert bankgigant.

Regjeringens klare støtte

I proposisjonen om fusjonen skrev regjeringen og Ansgar Gabrielsen:

«Etter departementets egen vurdering er fusjonsforslaget solid industrielt begrunnet. En sammenslåing av de to finanskonsernene vil gi betydelige rasjonaliseringsmuligheter og forbedret evne til lønnsom vekst. Fusjonen vil gi styrket konkurransekraft og skape verdier for eierne. En 34 prosent eierandel i DnB NOR sikrer den norske stat et langsiktig eierskap og en stabil forankring av en sentral, norsk finansinstitusjon.»

Bare noen uker tidligere hadde finansminister Per-Kristian Foss uttalt i Stortingets spørretime at «jeg minner om at Stortinget har uttalt at de ønsker at DnB skal bli en sentral norskeid finansinstitusjon.»

Ingen motargumenter

En samlet næringskomité som uttrykte sin fulle støtte til Ansgar Gabrielsens og regjeringens holdning til fusjonen. I Innstillingen til proposisjonen er alle partier enige om følgende formulering:

«Komiteen anser det som positivt at det foreslås en løsning som bidrar til å sikre et vesentlig nasjonalt eierskap innen finansnæringen.»

Ikke én eneste politier uttrykte i innstillingen bekymring for at bankgiganten kunne bli for dominerende i markedet.

Det gjentok seg i stortingsdebatten. Ivar Kristiansen (H) sa at bankgiganten «blir en ruvende skikkelse i norsk og nordisk sammenheng.»

Frps Øystein Hedstrøm slo fast at» Frp støtter det fremlagte forslag til fusjon mellom DnB Holding og Gjensidige NOR…. Frp er tilfreds med at det nå ligger an til å bli etablert en slagkraftig norsk enhet, som også kan konkurrere i nordisk sammenheng.»

Viktig i og for Norge

KrFs Olaf Gjedrem sa at fusjonen «er viktig og vesentlig for å sikre nasjonalt eierskap innen finansnæringen. Det er også av stor verdi at Stortinget nå ser ut til å samle seg om en enstemmig støtte til dette initiativet. Nå får vi en stor og viktig aktør i Norge og for Norge.»

Odd Roger Enoksen var noe kritisk, men ut ifra et distriktspolitiske synspunkt. Han var redd for sentralstyring og at aktører og næringer i distriktene kunne bli skadelidende fordi beslutninger vil bli tatt langt borte far lånekundene, og han konkluderte:

«Av to onder er en fusjon som innebærer en norsk løsning, selvsagt bedre enn om en av disse bankene skulle ha blitt solgt ut.»

Statsråd Ansgar Gabrielsen pekte på at fusjonen vil «resultere i et norsk finanskonsern på størrelse med nordiske konkurrenter, med en klar norsk forankring.»

Politikerne avgjør

SVs Øystein Djupedal slo fast at han var glad for at «et enstemmig Storting står bak innstillingen,» men han understreket også at det «det er opp til den fusjonerte banken DnB NOR å vise at dette blir en bank som tjener det samfunnet den er satt til å betjene.» Han konklusjon var likevel at fusjonen betyr det best mulige resultatet «sett fra nasjonen Norges ståsted.»

Aps Ranveig Frøiland sier i en kommentar at partiet ved gjentatte anledninger har støttet et stort, nasjonalt finansmiljø. Hun sier Ap er glad for at Konkurransetilsynets avgjørelse kan ankes til regjeringen.

— Det betyr full politisk behandling og at andre hensyn enn de rent konkurransemessige må tas hensyn til. regjeringen må foreta en helhetlig vurdering, sier hun.