— Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært den største pådriveren for homofiles rettigheter, sier nestleder Torgeir Einum i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil Frigjøring (LLH) til NTB.

LLH har levert et notat til Barne— og familiedepartementet, med innspill om hva som bør være med i stortingsmeldingen. Einum vet ikke i hvor stor grad departementet har rettet seg etter dette.

I notatet går LLH blant annet inn for at Den norske kirke ikke lenger skal kunne diskriminere homofile og lesbiske i vigslede stillinger. Organisasjonen vil også ha slutt på at trossamfunn kan få drive med «helbredelse» av homofili uten at myndighetene griper inn.

Harmonisering — Kirkens praksis bidrar, ved inngangen til et nytt årtusen, til å legalisere undertrykking, for-skjellsbehandling og frarøvelse av likeverd. LLH mener det er på tide med en samlet gjennom-gang av lovverket, med sikte på en harmonisering av de forskjellige lovtekster som berører homofiles og lesbiskes rettigheter.

Det bør resultere i at lovtekster ikke motsier hverandre, samt at det utarbeides rundskriv for å unngå lokale tolkninger og ulik praksis, heter det i notatet.

— Vi har store forventninger til stortingsmeldingen. Den inneholder nok ikke så mye penger, men danner grunnlag for revidert budsjett og statsbudsjettet til høsten, sier Torgeir Einum.

LLH ønsker seg blant annet penger til å opprette en enhet som skal øke kunnskapen om lesbis-ke og homofile i arbeidslivet. De mener også det bør utredes om et homoombud kan være et viktig redskap mot diskriminering, og vil ha et kompetansesenter knyttet til homofiles og lesbiskes helse.

Adopsjon Einum mener at Ap-regjeringen har vist gode takter ved å varsle at den går inn for at homofile skal få mulighet til å adoptere stebarn.

— Hvis homofile skal få adoptere, er det ikke fordi de er homofile, men fordi seksuell legning ikke skal utelukke deg fra å søke om adopsjon. Det er en del familier her i landet som ikke føyer seg inn i det vanlige A4-mønsteret, sier Einum.

Han ser optimistisk på utviklingen framover.

— Å være mot rettigheter for homofile, er blitt gårsdagens holdninger, mener han.

Ungdom En viktig sak for LLH er at kunnskap om homofili må inn iblant annet lærer- og sykepleierut-danningen.

— I en klasse på 30 elever vil statistisk sett to av dem være homofile. Lærerne må bevisstgjøres om dette. De møter elevene i en situasjon hvor de begynner å utforske sin seksualitet og sin legning, sier Torgeir Einum.