Dette er om lag like stor andel som året før, men antall søknader har gått betydelig opp. Det er rundt de største byene at tettheten av dispensasjoner og andelen bygningspåvirket kystlinje er høyest, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Lovverket må skjerpes og «verstingkommunene» må fratas dispensasjonsadgangen. Vi forventer rask handling fra regjeringen, sier styreleder Knut Erling Flataker i Friluftsrådenes Landsforbund i en kommentar.

Utbyggingen i strandsonen skjer til tross for at plan— og bygningsloven § 17-2 («strandloven») har et generelt forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Nybygging og andre tiltak kan derfor bare gjennomføres etter dispensasjon, hvis ikke området er regulert til byggeformål. KOSTRA-rapporteringen for 2005 viser at de fleste dispensasjonssøknadene innvilges.

Selv om antall innvilgede dispensasjoner er flere per kilometer kystlinje i de sentrale områdene, er likevel andelen av søknadene som ble innvilget her lavere. Det er likevel fem ganger så tett mellom dispensasjonene i de mest sentrale områdene sammenlignet med de minst sentrale områdene.