MAJ-BRITT DAHLNILS LOKØEN (grafikk) maj.dahl@bergens-tidende.no

Sannsynligheten for å få avslag er hele åtte ganger større for de abortsøkende i Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland, sammenlignet med kvinnene i Oslo, Østfold og Akershus. Midt imellom ligger Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Det viser en undersøkelse gjengitt i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

– Svært overrasket – Vi er svært overrasket over at det er så store forskjeller mellom landsdelene. Vi har én abortlov i Norge, og det skal være likhet for loven, sier avdelingsoverlege og artikkelforfatter Britt-Ingjerd Nesheim ved Ullevål sykehus til Bergens Tidende.

– Har forskjellene sammenheng med det vi tradisjonelt har kalt ”det mørke fastlandet”?

– Vi har ikke forsket på dette, men det er jo det vi først tenker på. Uansett er det ikke akseptabelt med forskjellsbehandling etter bosted, sier Nesheim.

20 prosent avslag Undersøkelsen omfatter 1061 kvinner som søkte om svangerskapsavbrudd etter 12. uke ved 40 sykehus i 1996-97. Av disse trakk 41 kvinner søknaden tilbake. 303 ønsket abort på grunn av påvist fosterskade. Blant de resterende 717 fikk 144 kvinner, eller 20 prosent, avslag på søknaden.

Kvinnene var i snitt 15 uker på vei da de tok abort. Antall uker varierte mellom 13 og 21.

Nesten en fjerdedel av kvinnene var under 20 år, og 4 prosent var over 40. Kvinner over 40 år fikk lettere innvilget abort. Jo lengre svangerskapet var kommet, desto større var andelen som fikk avslag.

Abortnemnd Norske kvinner kan bestemme selv om de vil ta abort frem til 12. svangerskapsuke. Etter den tid må kvinnen sende en søknad til sykehusets abortnemnd. Der sitter avdelingsoverlegen for avdelingen hvor inngrepet skal gjøres, og en lege utnevnt av fylkeslegen. Sistnevnte skal helst ha sosialmedisinsk bakgrunn.

Et avslag kan ankes, og søknaden behandles da i en abortnemnd ved et annet sykehus. I tillegg til to leger deltar en sosionom i behandlingen.

Ifølge abortloven skal det ikke foretas abort etter 18. uke med mindre det er særlig tungtveiende grunner til det.

Vanskelig livssituasjon Over halvparten av søknadene om senabort er begrunnet med vanskelig livssituasjon.

– Det ser ut til at begrunnelsen for søknaden har stor betydning for sannsynligheten for innvilgelse, sier Nesheim.

Med andre ord; det er mindre akseptabelt å ta abort på grunn av vanskelig livssituasjon på Sørvestlandet enn på Østlandet.

Antall søknader om abort etter 12. svangerskapsuke har ligget stabilt på rundt 500 pr. år siden 1978.

Oversikten viser antall søknader om svangerskapsavbrudd etter 12. uke og antall som ble avslått i perioden 1996-97.