Det gjorde finansminister Per-Kristian Foss klart i Stortingets spørretime i dag.

Det ble nylig kjent at Petroleumsfondet har investert hundrevis av millioner kroner i atomkraftselskaper som er kunder ved Sellafield-anlegget. Bondevik-regjeringen har gjort kampen mot utslippene fra det britiske gjenvinningsanlegget til en av sine miljøpolitiske fanesaker.

— Norge bidragsyter Kritikere hevder at Norge gjennom sine investeringer av oljeformuen er en indirekte bidragsyter til forurensningen av norske havområder.

Men finansminister Per-Kristian Foss mener investeringene ikke bryter med Petroleumsfondets retningslinjer. Ifølge disse kan selskaper utelukkes fra fondet bare dersom investeringer i selskapene bryter med Norges folkerettslige forpliktelser.

— Jeg er ikke kjent med at investeringer i selskaper som leverer atomavfall til gjenvinning i Sellafield, vil være i strid med de folkerettslige forpliktelsene, sa Foss. Han minnet også om at Stoltenberg-regjeringen og stortingsflertallet i forrige periode avviste å innføre etiske ret-ningslinjer for Petroleumsfon-det.

Spørsmålsstiller Karl-Anton Svendsen (Kystpartiet) ble også minnet om at hans parti støttet dette vedtaket.

Kampen fortsetter

Finansminister Foss slo dessuten fast at regjeringens kamp ikke er rettet mot selve Sellafield-anlegget og gjenvinningen av atomavfall som foregår der.

— Kampen og striden handler om de giftige utslippene til havet. Og den kampen skal vi føre videre, sa Foss.