• Det er en større innvandrerskepsis i Norge enn i mange andre land. Det er neppe andre spørsmål som polariserer den norske opinionen mer enn innvandrerspørsmål, sier Anders Todal Jenssen, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, til bt.no.

Han forventer et generaloppgjør om innvandrerkriminalitet ved Stortingsvalget i 2005.

— Norge har hatt et veldig sterkt mediefokus på innvandrerkriminalitet gjennom mange år. Det er nok derfor vi i mange år har hatt en høy andel av befolkningen som kobler innvandring og kriminalitet.

Todal Jenssen peker på at en slik kobling har vært, og er veldig omstridt.

— Grunnen til det er at det er en veldig vanskelig sammenligning. Innvandrere er ikke en homogen gruppe, påpeker professoren.

Dessuten spiller mange faktorer inn som ikke dekkes av en slik statstikk. Alderssammensetning i gruppene, sosiale forhold og så videre, er alle faktorer som gir utslag på kriminalitetsstatistikken.

— Stridsspørsmålet mellom forskere og politi, og mellom journalister, er jo om det er en kraftig overforenkling å presentere innvandrernes andel av kriminaliteten, sier Todal Jenssen.

— Mange innvandrergrupper har jo på mange områder en mye strengere moral enn det nordmenn selv har. Det er faktisk slik at mange innvandrergrupper er mer polarisert enn nordmenn, der det store flertallet har en meget streng moral, mens et lite mindretall faller utenfor på den andre siden.

- Men hvorfor er skepsisen til innvandrere så pass sterk i Norge, mens den er mye mindre i land som Italia, Spania og ikke minst Storbritannia hvor innvandrerbefolkningen er vesentlig høyere?

— Det kommer nok litt av at innvandrermiljøene i en del andre land har drevet sterkere selvjustis. Storbritannia er veldig interessant i så måte. Der drives det en god del forbyggende arbeid av innvandrerorganisasjonene selv. En slags frivillig velferdsstat om du vil. Der har de både klart å endre imaget av en del innvandrergrupper og samtidig klart å fange opp individer som ellers hadde risikert å falle utenfor.

Tallene fra European Social Survey, hvor 21 europeiske land er sammenlignet, viser at skepsisen overfor innvandrere er mye sterkere i Norge enn i de andre nordiske landene.

— Jeg tror nok at det er hovedgrunnen til at vi i Norge ligger høyere enn nabolandene våre på denne statistikken, er at det har vært mer fokus på arbeidsmarked og integrasjon enn kriminalitet i både Sverige og Danmark, sier Anders Todal Jenssen.