Fortsetter nedgangen i sykefravær i annet halvår, kan denne posten i folketrygden få et «overskudd» på 5-6 milliarder kroner. Utbetalingen av sykepenger i første halvår kom opp i 12,018 milliarder kroner. I statsbudsjettet for 2005 er det avsatt 29,114 milliarder kroner for hele året.

De offisielle tallene fra Statistisk sentralbyrå viser en fallende tendens i utbetalingen av sykepenger helt siden første kvartal 2004. I første halvår 2004 ble det utbetalt 14,507 milliarder og på årsbasis 26,868 milliarder kroner, altså mindre i annet halvår enn i første. Hvis denne tendensen holder seg, kan folketrygdens utgifter til sykepenger komme til å ligge 5-6 milliarder kroner under det budsjetterte i 2005.

Ikke overført

Utbetalingen av arbeidsledighetstrygd og uførepensjoner har ikke økt tilsvarende. Det er med andre ord ikke snakk om «overføringer» mellom utgiftsposter innenfor trygdebudsjettet. Riktignok er utgiftene til uføretrygd økt med

1,5 milliarder kroner i forhold til 2004, men det er i tråd med budsjettet og skyldes oppreguleringen av pensjonsbeløpet.

På årsbasis er det avsatt 45,322 milliarder kroner til uførepensjon. I første halvår ble det utbetalt 21,9 milliarder, eller under halvparten.

Rekordinntekt

Samtidig som utgiftene i statsbudsjettet er holdt under kontroll, øker inntektene nesten eksplosivt.

Overskuddet før netto avsetning i oljefondet var i annet kvartal 118,3 milliarder kroner. Det er langt høyere enn i noe tidligere kvartal og skyldes økningen i oljeprisene. Selve avsetningen til oljefondet var i første halvår 74,9 milliarder kroner mot 37,1 milliard i samme periode året før.

For året som helhet opererer det reviderte budsjettet med en avsetning på 130 milliarder kroner. Med de oljeprisene som er notert for andre og tredje kvartal sammen med prognoser for fjerde kvartal, vil beløpet ende langt over 200 milliarder kroner.