— Vi vil styrke veteraners økonomiske rettigheter. Spesielt de som i praksis ikke får dekning etter lov om yrkesskadeerstatning, veteraner med psykiske senskader, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Torsdag fikk Forsvarsdepartementet oppdraget fra regjeringen: De skal utrede forslag om nye kompensasjonsordninger for veteraner som har vært på utenlandsoppdrag. Oppfølgingen skal også styrkes gjennom lovfestet rett til ett års medisinsk oppfølging etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner.

— Hvor langt unna er lovforslaget?

— Vi må i hvert fall få det utpå høsten, sier statsråden.

Det betyr at tidligst fra 2009 kan et nytt lovverk tre i kraft.

Tilbakevirkende kraft

Det er meningen at den nye loven skal ha tilbakevirkende kraft. Noe av intensjonen er å løse gamle erstatningssaker. Forsvarsdepartementet behandler pr. i dag ca 50 erstatningskrav på bakgrunn av psykiske belastningsskader etter internasjonal tjeneste.

— Er regjeringen bekymret for prislappen på dette?

— Nei. For regjeringen er det viktig å være klar på at når vi sender ut soldater, så skal vi også ta ansvaret for dem i ettertid.

Forsvarsministeren er tydelig på at dagens ordninger er for dårlige.

— Den erstatningen som i dag er på ca 400.000 kroner, er en form for engangserstatning. Den gir på ingen måte en fullverdig dekning.

Svært vanskelig i dag

I dag er det omtrent umulig for veteraner med psykiske senskader å få utbetalt yrkesskadeerstatning etter lov om yrkesskade fra Statens Pensjonskasse.

For å få en slik erstatning, må du bevise at den psykiske lidelsen kan knyttes til en eller flere konkrete ulykker, noe plutselig og uventet - og ikke bare den generelle belastningen ved å være i en krigssone og oppleve «vanlige» krigshandlinger.

Hvis man ikke klarer å knytte problemene til en konkret ulykke, er siste utvei å gå til sivilt søksmål mot Forsvarsdepartementet, etter såkalt «ulovfestet objektivt ansvar».

Lemper på kravene

Forsvarsdepartementet mener det «ulovfestede objektive ansvaret» ikke er egnet som ansvarsgrunnlag når det blir fremmet krav om erstatning på bakgrunn av psykiske senskader.

Derfor vurderes et nytt lovfestet objektivt ansvar. Det vil medføre at det ikke knyttes krav om noe ekstraordinært eller plutselig, for at man skal ha krav på erstatning.

Personell som deltar i internasjonale operasjoner vil kunne få erstatning for alle belastninger, så sant årsakssammenhengen mellom utenlandstjenesten og senskaden påvises gjennom psykiatriske og medisinske utredninger.