Terje Riis-Johansen ønsket i utgangspunktet ikke å svare på BTs henvendelser i denne saken. Først da han ble konfrontert med påstandene fra Torbjørn Hansen, fikk BT svar.

Har vi et for stort landbruksbyråkrati i Norge?

– Vi har det forvaltningsapparatet som er nødvendig for å få gjort de oppgavene som skal løses, både i forhold til landbruket og samfunnet for øvrig.

Jeg synes for øvrig at inngangen og premissene for denne debatten blir altfor enkel. Landbrukssektoren har et bredt samfunnsansvar og har derfor avgjørende betydning for enkeltmennesker og næringsliv i hele landet. Det systemet det her settes søkelys mot utfører dels oppgaver for landbruket og den enkelte bonde og skogeier, dels samfunnsrettede oppgaver.

Hvilke oppgaver?

– Det siste gjelder for eksempel matforsyning, matsikkerhet, virkesforsyning, arealbruk, nyskaping og næringsutvikling. Energiforsyning, miljøhensyn, tiltak for å redusere klimautslippene, tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon er eksempler på oppgaver som får stadig større betydning.

Torbjørn Hansen kritiserer deg for å ha obstruert debatten om jordbruksbyråkratiets omfang. Gjorde du det?

– Jeg har besvart alle henvendelser fra Stortinget om denne saken, og det vil jeg selvfølgelig også gjøre hvis det kommer nye henvendelser.

Hva gjør regjeringen for å effektivisere norsk jordbruksbyråkrati?

– Tilpassing og organisering av forvaltningen i forhold til de oppgaver som skal løses, er del av vår løpende oppfølging. Da Mattilsynet ble etablert i 2004, ved å slå sammen fem forvaltningsorganer, ble det forutsatt ti prosent effektivisering. Dette målet nås i inneværende år. Fylkesmannen har redusert antall årsverk knyttet til landbruk med om lag 30 prosent siden 2000 og kommunene har redusert med om lag 30 prosent siden 1994.

Når det gjelder kommune og regionalt nivå, er jeg heller bekymret for at det har skjedd en for sterk reduksjon enn at apparatet er for stort. Disse er leddene nærmest sluttbrukeren. Faren er stor for at reduksjonene går på bekostning av service til samfunnet og oppfølging av sakene.