Oslo, 31. mars 2004

Teknologibedriftenes Landsforening Byggenæringens Landsforening v/forhandlingsleder Karl Nysterud Postboks 7072 Majorstua 0306 Oslo

Fellesforbundet v/forhandlingsleder Kjell Bjørndalen Lilletorget 1 0181 Oslo Tariffrevisjonen 2004 Jeg viser til brev av 30. mars vedrørende tariffrevisjonen 2004.

Hvordan en kan sikre at flest mulig yrkesaktive bygger opp supplerende pensjon gjennom kollektive ordninger på arbeidsplassen eller ved individuelle ordninger, var en sentral problemstilling for Pensjonskommisjonen. Et flertall i kommisjonen går inn for at det blir etablert et obligatorisk element i pensjonssystemet ved siden av Modernisert folketrygd. Blant dette flertallet mente noen at folketrygden bør gi noe høyere pensjonspoeng samtidig som en viss del av den innskuddsbaseres og fonderes på individuelle konti, mens andre mente at løsningen bør være at det stilles obligatoriske minstekrav til tjenestepensjoner. Det var således ikke flertall for noen av de skisserte alternativene.

Jeg vil understreke at også Regjeringen er opptatt av spørsmålene Fellesforbundet og TBL/BNL tar opp i sitt brev, og at disse vil bli grundig vurdert i Regjeringens videre oppfølging av saken. Jeg viser i denne sammenheng til at Pensjonskommisjonen i sin utredning bl.a. uttalte følgende:

"Pensjonskommisjonen regner med at pensjonsordninger i arbeidsforhold vil spille en større rolle i framtiden. Dette er nødvendig både for å avlaste folketrygdens utgifter og for å tilby ordninger til de som i dag ikke har tjenestepensjoner. Dette dreier seg om 800-900 000 arbeidstakere i privat sektor. I tillegg vil det gjelde mange næringsdrivende og enkeltmannsforetak. Andelen uten noen pensjonsordning i arbeidsforholdet er størst innen varehandel, hotell og restaurant, samt bygg og anlegg. Dette betyr at mange innen tradisjonelle kvinne— og lavlønnsgrupper er uten slike tilleggsordninger. Pensjonskommisjonen finner det derfor ønskelig at det etableres pensjoner i arbeidsforhold for disse gruppene."

Som det framgår av ovenstående ønsker Pensjonskommisjonen at det etableres pensjoner i arbeidsforhold for dem som i dag ikke har det. Dette er et ønske regjeringen deler.

Regjeringen legger vekt på dette i sitt videre arbeid med saken. Regjeringen legger også vekt på å trekke på de erfaringer LO og NHO har gjort på dette feltet og at ordningen gjøres økonomisk forutsigbar for virksomhetene. Det vises i denne sammenheng til protokollene fra 2002- og 2003-oppgjørene der LO og NHO ble enige om å kartlegge bruken av og utformingen av supplerende pensjonsordninger på den enkelte bedrift.

Oppfølgingen av Pensjonskommisjonens innstilling er en svært viktig sak for Regjeringen. Regjeringen vil fremme en stortingsmelding om oppfølgingen av Pensjonskommisjonens innstilling i løpet av året, og denne meldingen vil danne basis for de prinsippvedtakene Stortinget må gjøre. I stortingsmeldingen vil Regjeringen fremme forslag om pensjoner i arbeidsforhold, herunder forslag som fyller visse minimumsstandarder og som gjelder alle lønnsmottakere som ikke allerede har bedre ordninger.

Noen av de spørsmålene Fellesforbundet og TBL/BNL tar opp i sitt brev, krever videre arbeid fra regjeringens side. Dette gjelder bl.a. hva slike ordninger skal inneholde, hvem de skal omfatte og hvilken form de skal ha. I tillegg er det nødvendig å se de ulike elementene av pensjonsreformen i sammenheng. Regjeringen er innstilt på å holde kontakt med arbeidslivets parter i dette arbeidet.

Jeg vil videre vise til brevvekslingen i forbindelse med mellomoppgjøret 2003. I brev til meg av 2. april 2003 ba LO og NHO bl.a. om at arbeidstakere skulle gis adgang til å bidra med deler av innskuddet til innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. Jeg opplyste i mitt svarbrev at Regjeringen ville vurdere lovbestemmelsene som hindrer at arbeidstakere kan bidra med tilskudd til egen pensjon i bedrifter som har opprettet pensjonsordninger etter lov om innskuddspensjon. Denne saken er fulgt opp ved at Kredittilsynet, etter anmodning fra Finansdepartementet, har utarbeidet utkast til endringer i lov om innskuddspensjon. I utkastet foreslås det at arbeidstakere gis adgang til å bidra med opptil halvparten av innskuddet i innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger, og at eget innskudd ikke skal kunne utgjøre mer enn 4 pst. av lønn. Finansdepartementet sendte 31. mars 2004 et forslag til endringer ut på høring, med sikte på at sak om dette vil kunne fremmes for Stortinget i løpet av 2004.

Som kjent er høringsfristen på Pensjonskommisjonens innstilling 15. mai med utsettelse til 5. juni for de som har bedt om det. Regjeringen legger opp til å fremme en stortingsmelding om saken i løpet av høsten 2004, med sikte på stortingsbehandling i inneværende stortingsperiode. Den videre framdrift i saken vil bl.a. være avhengig av stortingsbehandlingen og resultatet av denne, men Regjeringen er for sin del innstilt på så rask framdrift som mulig.

Med vennlig hilsen

Kjell Magne Bondevik

Brevet er lagt ut på nettsidene til Statsministerens kontor