OSLO: Statnett søker om å få 2,5 milliarder kroner i kapitaltilførsel fra staten. Det trengs til videre utbygging av det norske sentralnettet for kraft. Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter i Statnett sier det norske kraftnettet trenger et solid løft for å opprettholde en tilfredsstillende forsyningssikkerhet for strøm i alle deler av landet. — Store prosjekter vil komme, spesielt i Midt-Norge og på Vestlandet, i tillegg til at det vil bli lagt en ny sjøkabel mellom Norge og Nederland. Vi søker derfor vår eier, det vil si den norske stat, om en kapitaltilførsel på 2,5 milliarder kroner, sier Hoelsæter. I perioden 2005-2014 planlegger Statnett å investere mellom 15 og 16 milliarder kroner i det norske kraftnettet. Denne store satsingen er tenkt finansiert gjennom låneopptak og tilførsel av ny egenkapital fra staten.

OSLO: På grunn av dårlig beitegrunnlag skal det gjennomføres ekstraordinær slakting av 10.000 rein i Vestfinnmark. Det er Landbruksdepartementet som har bestemt at slaktingen skal gjennomføres. De har inngått avtale med Norsk Kjøtt om oppkjøp av kjøttet. - Nå er det ingen grunn til å la være å levere dyr inn til slakt, sier landbruksminister Lars Sponheim (V).