KAREN ELDBJØRG TOVEN, NTB

– Som det er nå, kan det ikke være. Vi foreslår derfor tiltak for å bedre forholdene, sa helseminister Tore Tønne da fredag han presenterte forslaget.

Regjeringen mener omleggingen vil føre til at man får mer igjen for de 40 milliardene som årlig brukes i helsesektoren, sikre flere og bedre behandlingstilbud og gi mindre forskjeller i tilbud om behandling i ulike deler av landet.

Organisatorisk reform Forslaget om statlig overtakelse av sykehusene og spesialisthelsetjenesten er først og fremst en organisatorisk reform. Sykehusene skal drives om heleide statlige helseforetak, med egne styrer og eget folkevalgt rådsorgan. Sykehusene får i forslaget en lovbestemt plikt til å samarbeide, samt å gi pasienter og brukere innflytelse på planlegging og drift.

Sykehusene skal deles mellom fem helseregioner som til sammen fanger opp alle offentlige sykehus. Det skal opprettes et regionalt rådsorgan i hver region. De fem regionene omfatter i Øst: Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold. Region Sør: Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Region Vest: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordanene. Region Midt-Norge: Møre— og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland.

Uakseptable svakheter Helseministeren viste til at det er en god helsetjeneste i Norge i dag, samtidig som man i lengre tid har slitt med uakseptable svakheter. Det er dels lange ventetider for behandling. Begrepet "korridorpasienter" viser at forholdene ikke er som de skal og det har store og uakseptable forskjeller mellom og innenfor ulike landsdeler.

– Dette må det bli slutt på. Denne reformen vil gjøre slutt på diskusjonen om hvem som har ansvaret for at forholdene er slike og hvem som har ansvar for å rette det opp. Nå blir det staten ved helseministeren. At det så kan ta noe tid å rette opp svakhetene når staten etter planen overtar ansvaret fra nyttår er en annen sak. Forslagene fra regjeringen gir viktige og bedre forutsetninger for å klare den oppgaven, sa helseminister Tore Tønne.