Fylkesmann Svein Alsaker er statens mann i Hordaland. I hans fylke er 11 kommuner satt under administrasjon. I nabofylket Sogn og Fjordane er 4 kommuner underlagt kontrollregimet, mens det på landsbasis altså er 78 kommuner og 9 fylkeskommuner som kontrolleres ekstra nøye.

— Situasjonen er alvorlig og veldig mange kommuner sliter hardt for å få utgifter og inntekter i balanse. Noen kommuner, som Bergen og Austevoll, har alvorlige, økonomiske problemer, sier Alsaker.

Innstramminger må til

— Det er nødvendig med innstramminger i tilbudet til innbyggerne. Det gjelder blant annet reduksjon i rammetimetallet i grunnskolen og nedlegging av de eldste aldershjemmene, sier Alsaker om situasjon i Bergen. Han mener flere kommuner vil komme ut av 2002 med underskudd.

Bergen kommune havnet under statlig administrasjon så sent som 15. august i år, etter å ha blitt innrapportert av Fylkesmannen.

Alsaker understreker at det å settes under statlig administrasjon betyr en forsterket kontroll av kommunens økonomi. Det betyr at en rekke vedtak i kommuner og fylkeskommuner ikke er gyldige før de er godkjent av departementet. I praksis vil det si fylkesmannen i hvert fylke.

Dette gjelder vedtak om opptak av lån, vedtak om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste årene.

Overtredelsene

Det er kommuneloven som regulerer om, en kommune skal kontrolleres ekstra nøye. En slik kontroll skal innføres hvis kommunen rammers av ett eller flere av disse punktene:

n Hvis det vedtas et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn

n Hvis det vedtas en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn

n Hvis et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår

n Hvis en vedtatt plan for dekning av underskudd ikke følges.

Enkelte kommuner, som Austevoll, rammes av alle fire punkter. Bergen har overtrådt det siste punktet.

Bergens situasjon

Fylkesmann Svein Alsaker regner med at Bergen har et oppsamlet underskudd på 102,9 millioner kroner ved slutten av 2001. Han regner med at underskuddet vil øke. Årets underskudd kan bli på 70-100 millioner kroner, tror han.

— Budsjettsituasjonen for 2003 er tøff og Bergen har ikke minst et betydelig problem knyttet til enerom for eldre. Behovet er stort og udekket, påpeker han.

— For staten er det et overordnet krav - et budsjett skal gjøres opp i balanse, men det blir ikke enkelt å løse de økonomiske utfordringene, men vi vil forsøke å løse problemene på en smidig og ubyråkratisk måte.

Svein Alsaker ser for seg at kommuneøkonomien rundt omkring i landet vil seile opp som ett av de viktigste temaene, både i forbindelse med statsbudsjettet, men også i forbindelse med neste års kommunevalg.

— Vi vil få fokus på behov for å øke de økonomiske rammene, sier han.

Disse blir kontrollert

  • Disse kommunene i Hordaland er satt under administrasjon: Bergen, Stord, Fitjar, Ulvik, Voss, Fusa, Austevoll, Sund, Vaksdal, Meland og Lindås.
  • Disse kommunene i Sogn og Fjordane kontrolleres av staten: Gulen, Vik, Askvoll og Fjaler.
  • Dette er noen av de kjente bykommunene ellers i landet som er underlagt statlig kontroll: Halden, Fredrikstad, Elverum, Holmestrand, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Molde, Ålesund og lottobygden Verdal.
  • Følgende fylkeskommuner kontrolleres ekstra nøye: Hordaland, Akershus, Finnmark, Hedmark, Møre og Romsdal, Rogaland, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold.