Etter at staten overtok den fylkeskommunale biten av barnevernet i 2003, har stat og kommune delt regningen.

Det er kommunene som har ansvaret for det meste av førstelinjetjenesten – de bemanner barnevernskontorene, sørger for å ha døgnåpen barnevernsvakt, gir tilbud om kurs, råd og økonomisk støtte til familier i krise og betaler for besøkshjem og støttekontakter.

5000 ansatte

Dette er penger som lokalpolitikerne må prioritere, ofte i konkurranse med andre gode formål. Men barnevernsloven sier at kommunen har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Staten kanaliserer mesteparten av sine penger gjennom Barne-, ungdoms— og familieetaten (Bufetat), som ble opprettet i 2003 til erstatning for oppgavene som fylkeskommunene hadde hatt. Over 5000 hel- og deltidsansatte jobber i dag i Bufetat.

Etaten har ansvar for å skaffe institusjonsplasser til barn som trenger det, samt å rekruttere og formidle fosterhjem. Bufetat driver også en rekke institusjoner.

Asylsøkere

Barneminister Anniken Huitfeldt har varslet en kraftig opptrapping av det statlige barnevernet. Blant annet skal Bufetat etter hvert overta ansvaret for mindreårige asylsøkere. Det ble utsatt i neste års statsbudsjett, men er beregnet å medføre rundt 300 millioner kroner i økte kostnader.

Det er stor forskjell på kostnadene til de ulike typer tiltakene. Et opphold i en barnevernsinstitusjon koster i gjennomsnitt hele 5300 kroner i døgnet per barn, mer enn dobbelt så mye som en plassering i fosterhjem.

Men her er det også stor variasjon fra region til region. Kostnadene per institusjonsplass i Region Vest er for eksempel nesten 2000 kroner høyere i døgnet enn i Oslo.