— Sjå på dette rommet. Her skulle det gå an å stå oppreist, seier Kjartan Sandtrøen og slår oppgitt ut med hendene.

Han står med hovudet bøygd til side under skråtaket i andre etasje på familiens nye, arkitektteikna hus i Hornnesvegen i Førde. Eit idyllisk, lite kvitmalt hus i tradisjonell stil på ei attraktiv og sentrumsnær tomt. Det kunne blitt så bra.

Men etter ein generaltabbe av entreprenøren er andre høgda i huset blitt noko heilt anna enn den skulle vore etter husteikningane.

Må ikkje rette opp tabben

Da det omsider gjekk opp for paret kor omfattande konsekvensane av tabben vart, gjekk dei til sak mot entreprenøren. I dommen vann dei berre delvis fram, og står igjen med ei erstatning dei langt frå meiner dekker skaden dei er påført.

For i ein rapport slår firmaet Multiconsult fast at avvika i høve byggeteikningane er betydelege. «Det mest iøynefallende er at skråtakene er vesentlig lavere enn på tegningene. Dette merkes spesielt godt når en oppholder seg i rommene», heiter det i rapporten som vart lagt fram for retten.

Men sjølv om Sunnfjord tingrett slår fast at entreprenøren har det heile og fulle ansvaret for at takstolane hadde feil dimensjon, meiner retten at paret ikkje kan kreve at entreprenøren skal rette opp feilen han har gjort. Retten meiner heller ikkje at entreprenøren har gjort seg skuldig i svik overfor byggherrane

Tingretten meiner nemleg at det vil koste uforholdsmessig mykje å rette opp feilen som vart gjort, og har sagt ein dom der paret får 120.000 kroner i prisavslag og 26.000 i erstatning. Men på same tid må dei betale motpartens sakskostnader med 57.000 kroner. Motsett fekk entreprenøren medhald i sitt uteståande krav på 275.000 kroner etter bygginga, og at han skal betale nesten 18.000 av motparten sine sakskostnader.

Mangedobla pris

— Mine klientar kjem til å anke denne dommen, seier advokat Jan Carsten Dyngen, som har ført saka for det ulukkelege paret. Dyngen meiner at entreprenøren ikkje informerte godt nok da han oppdaga at takstolane hadde feil dimensjon.

Huset står på ei trong tomt, og teikningane var frå arkitektens side absolutte minimumsløysingar. Desse minimumsløysingane er no blitt monaleg mindre og trongare som følgje av at takstolane er langt lågare enn planlagt.

— Som entreprenør har han plikt til å gje råd til byggherrane når han oppdagar ein slik feil. På dette stadiet i byggeprosessen ville det kosta rundt 100.000 kroner å rette tabben opp med nye og korrekte takstolar. Det skulle entreprenøren sjølvsagt gjort og tatt på si kappe, så var saka ute av verda og alle glade. I staden lurte han dei til å tru at huset skulle bli «like bra», bygde ferdig huset slik at ei retting no i praksis er umogeleg fordi det vil koste det mangedobbelte, seier Dyngen.

Retting ville innebere ein heilt ny takkonstruksjon på huset, og ville no ha kosta minst 715.000 kroner.

- Ikkje å stola på

Advokaten meiner at dommen ikkje kan bli ståande, fordi den inneber at lekfolk som byggherre ikkje kan stole på den ansvarlege entreprenøren.

— Entreprenøren kan tydelegvis lure dei, og sleppe unna med det. Dei har fått eit hus der romma i andre etasje ikkje kan ha den funksjonen dei var tiltenkt, meiner Dyngen.

Motparten ser naturleg nok annleis på det, og viser til at retten gav entreprenøren medhald på dei fleste punkt.

— Da feilen vart oppdaga, vart partane samde om kva som skulle gjerast, seier advokat Olve Grotle, som representerte entreprenøren i retten. - Avtalen var at ein skulle gjere det beste ut av det, og min klient hadde før rettssaka tilbydd ein kompensasjon som var tilnærma identisk med den retten no har fastsett, seier Grotle.

Han viser også til at sjølv om paret er lekfolk, så meiner retten at dei burde forstått konsekvensane dei låge takstolane ville få for huset.

— Dette er ei trist sak, men både retten og vi meiner at den erstatninga som no er fastsett er på eit riktig nivå, seier advokaten.

Så gjenstår det å sjå om lagmannsretten er samd i dette når andre akt av hustragedien skal opp.

LÅGE TAKSTOLAR: For låge takstolar gjer at andre etasje i huset til Kjartan Sandtrøen er blitt noko heilt anna enn den skulle vore etter husteikningane.
ØRJAN DEISZ