Det er store regionale variasjoner i hvordan befolkningen fordeler seg på ulike typer husholdninger, viser tall fra Folke— og boligtellingen 2001. I Norge bodde 740.000 personer alene 3. november 2001, det vil si 17 prosent av befolkningen. Alenehusholdningene utgjorde 38 prosent av husholdningene. Det er en økning fra 34 prosent i 1990. Oslo er kommunen med flest alenehusholdninger. Over én firedel av befolkningen i hovedstaden bor alene, og vel halvparten av alle husholdninger i Oslo består av én person. Det er imidlertid store variasjoner mellom bydelene.

Den 3. november 2001 var det i landsgjennomsnitt 2,3 personer per husholdning, mot 2,4 i 1990. Med denne endringen fortsetter en langsiktige trend i retning av stadig mindre husholdninger. Til sammenligning bodde det i 1960 i gjennomsnitt 3,3 personer i hver husholdning.

(NTB)