Det kommer frem Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige undersøkelse om tobakksbruk.

I 1998 røykte hver tredje nordmann, 33 prosent. I 2005 røyker hver fjerde nordmann, 25 prosent. Det tilsvarer en nedgang fra om lag 1.170.000 til rundt 924.000 røykere.

24 prosent av kvinnene og 26 prosent av mennene røyker. I 1973 røykte over halvparten av den mannlige voksne befolkningen. Fra 1973 og fram til 2000 lå andelen dagligrøykere blant kvinner i overkant av 30 prosent, .

– Oppløftende

– Det er oppløftende å se at nedgangen fortsetter også i 2005, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial— og helsedirektoratet i en kommentar til undersøkelsen.

Hun håper årets tobakkskampanje, «Røyken tar pusten fra deg», vil bidra til en ytterligere nedgang.

Rundt 100.000 nordmenn oppga at de sluttet å røyke etter den forrige store røykesluttkampanjen i januar 2003. Varierer med utdanning Lengden på utdanningen har stor betydning for røykemønsteret. Mer enn dobbelt så høy andel av de med grunnskoleutdanning røyker sammenlignet med dem med universitets- eller høyskoleutdanning.

Andelen som røyker daglig har sunket betydelig blant dem med lengst utdanning, mens andelen som røyker daglig blant dem med grunnskoleutdanning er den samme i dag som for 30 år siden.

SCANPIX