Forskningsrapporten finner ingen entydige svar på hvorfor så mange forlater arbeidsmarkedet før folketrygdens pensjonsalder. Forholdet mellom frivillige valg på den ene siden og motvillig utstøtning på den andre er ett av de sentrale diskusjonstemaene, sier forfatter av rapporten, Per Erik Solem ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

For å få flere til å utsette pensjoneringen bør det særlig satses på tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø og utvikling av en personalpolitikk som støtter opp under eldre arbeidstakeres arbeidsevne og arbeidsmotivasjon, mener Solem.

NTB