Det viser en sammenlignende undersøkelse om holdningen til skolen i de nordiske landene, som Nordisk ministerråd har satt i gang. Svenskene er mest kritiske til skolen, mens finnene er mest fornøyd.

Foreldre som selv har barn i skolen har gjennomgående større tillit til skolen enn befolkningen for øvrig. Kvinner er mer positive til skolen enn menn.

Nordmenn er tydelig mer negative i synet på om skolen har nok ressurser til IT og annet undervisningsmateriell, og viser minst interesse for andre fremmedspråk enn engelsk. På den andre siden er det flere nordmenn som mener at skolen lykkes i å formidle samfunnets grunnleggende verdier og tradisjoner. Også når det gjelder skolens informasjon til hjemmene, er norske foreldre de mest fornøyde.

Bare 20 prosent i hele utvalget mener at skolen lykkes i å gi elevene kunnskaper og ferdigheter som forbereder for arbeidslivet, mens 42 prosent mener at den lykkes i liten utstrekning med det. 50 prosent mener at elevenes innflytelse i skolen bør øke.

NTB