Regningen for barnehageløftene er formidabel: Å presse foreldrebetalingen ned i 1 500 kroner måneden vil koste over tre milliarder i økt driftsstøtte, ifølge beregninger fra Barne— og familiedepartementet.

I tillegg vil regjeringen mangedoble stimuleringstilskuddet for å skaffe landet ca. 20.000 nye barnehageplasser. Prisen for dette er satt fra 800 millioner til 1,5 milliarder, avhengig av størrelsen på tilskuddet.

Så langt prisen for det hele. I spørsmålet om hvordan barnehagesatsingen skal utformes er det sprik på flere punkt:

Finansiering:

Opposisjonen: (SV, Sp, Ap, Frp) Støtten går direkte fra staten til den enkelte barnehage. Kommunen og fylkesmannen får en mindre pott til å rette opp skjevheter.

Regjeringen: Driftstilskudd til alle eksisterende barnehager skal fordeles som frie inntekter til kommunene. Nye barnehager får støtte fra staten inntil det er full barnehagedekning.

Makspris:

Opposisjonen: Maksimalpris på 1 500 fra 1. august neste år. Ved årsskiftet skal foreldrebetalingen ned til 2 500.

Regjeringen: En uheldig ordning som setter tak på inntekten for barnehageeiere. Foreldrebetalingen skal ned gjennom økte tilskudd. Full barnehagedekning er første prioritet.

Skattefritak:

Opposisjonen: Bedriftsbarnehage skal bli en skattefritt gode. Det betyr ingen arbeidsgiveravgift og ingen skatt på beløpet som ellers ville vært foreldrebetalingen. To ulike modeller er lansert. Den smaleste begrenser ordningen til bedrifter med egne barnehageplasser. Den romsligste gir fritak for alle som får barnehagen betalt av arbeidsgiveren sin. Avhengig av hvilken modell som velges er prisen beregnet til mellom 200 millioner og en milliard kroner.

Regjeringen: Skattefritak er ikke formelt en del av barnehagemeldingen, men ble vedtatt av Stortinget like før jul. Statsminister Kjell Magne Bondevik har varslet omkamp om saken.

Lovfesting:

Opposisjonen: Målet er full behovsdekning i 2005. Fra da skal barn ha en lovfestet rett til barnehageplass. I tillegg skal kommunene fra 1. juli 2003 ha lovfestet plikt til å sørge for nok barnehageplasser.

Regjeringen: Lovfestet plikt for kommunene til å sørge for full behovsdekning og lovfestet plikt til økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager.