Bioteknologinemnda går med ti mot seks stemmer inn for at sæddonasjon for lesbiske par skal bli lovlig. Dette standpunktet er meddelt Helse— og omsorgsdepartementet som ledd i regjeringens saksbehandling av spørsmålet om felles ekteskapslov.

Et høringsnotat vil bli lagt fram i mai, og målet er å fremme et lovforslag i løpet av høstsesjonen Som et unntak må regjeringen i denne saken sikre seg flertall ved samarbeid med et av opposisjonspartiene. Dette er det eneste punktet i Soria Moria-erklæringen som et av regjeringspartiene er fristilt fra.

I tråd med løftet om å endre ekteskapsloven har barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) satt i gang en omfattende prosess der en rekke andre departementer blir bedt om å melde inn saksfelt som berøres av lovendringen.

Vanskelige spørsmål

Forholdet til kirkelig vigsel er ett av de spørsmålene som endringer i ekteskapsloven reiser i forhold til dagens partnerskapslov. Andre kompliserte områder er det juridiske forholdet til den ikke-biologiske kvinnen, adopsjon og assistert befruktning.

Uttalelsen fra bioteknologinemnda er en av mange som vil tilflyte Barne- og likestillingsdepartementet i månedene framover, og som vil inngå i departementets behandling av en felles ekteskapslov med like rettigheter for alle typer parforhold.

Naturstridig

Senterpartiet sikret seg en unntaksklausul under regjeringsforhandlingene på Soria Moria og står på sitt.

– Rent umiddelbart vil jeg ikke anbefale dette, ettersom det handler om noe så grunnleggende som at to kvinner ikke kan få barn sammen. Befruktning blir dermed naturstridig, sier Sps Rune Skjælaaen, nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han legger til at det nok er nødvendig for de tre regjeringspartiene «å gå en runde» på dette spørsmålet, særlig hvis det er slik at en endring i ekteskapsloven utløser endringer i bioteknologiloven.

Kjønn ikke avgjørende

Flertallet i bioteknologinemnda, blant dem leder Lars Ødegård, mener at omsorgspersonenes kjønn ikke bør være avgjørende for hva slags type behandling omsorgspersonene får.

Inseminasjon av lesbiske er en enkel og lite kostnadskrevende hjelp og kan ifølge nemnda ikke sammenlignes med bruk av surrogatmødre for å hjelpe homofile menn til å få barn. Her er både de tekniske og etiske hindringene større.

Nemnda mener at rollemodeller er viktigere enn kjønn.

– Hvordan partnerne fyller sine roller overfor barnet, er like viktig som hvilket kjønn omsorgspersonene har, heter det i brevet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Mindretallet i nemnda mener at samfunnet bare bør tilby assistert befruktning der barnet et tiltenkt en oppvekst innenfor den «naturgitte, reproduserende enheten av kvinne og mann».