Det viser tall fra årsrapporten til Bransjenettverket for energibruk i norsk industri. Bransjenettverket er et enøkprogram finansiert av norske myndigheter, men styrt av industrien selv. Nettverket dekker om lag halvparten av stasjonær energibruk i norsk industri. Energibruken i industribedriftene som er knyttet til dette nettverket har gått ned hvert år siden 1996, men nedgangen var spesielt stor i fjor. Institutt for energiteknikk anslår at de aktuelle bedriftene sparte om lag 70 millioner kroner i 2000. Det har industribedriftene blant annet klart ved å erstatte produksjonsutstyr, satse på varmegjenvinning eller ved å systematisk gjennomgå rutinene i bedriften og endre disse der det er mulig å spare energi. Aluminiums— og treforedlingsindustrien bidro sterkest til energibesparelsene, ifølge årsrapporten til Bransjenettverket for energibruk i norsk industri.