Bemanningen av operasjonssentralen i Nordre Buskerud politidistrikt var kun bemannet av operasjonsleder. Dette var en konsekvens av sparetiltak på grunn av budsjettoverskridelser året før.

22. julikommisjonen er krass i sin kritikk av Nordre Buskerud politidistrikt. De «evnet ikke å styre og lede aksjonen i tråd med politiets beredskapssystem, verken på operativteller taktisk nivå».

— Åpenbar underbemanning

Men en vesentlig årsak til svikten «er etter kommisjonens syn den åpenbare underbemanningen på operasjonssentralen».

Kommisjonen slår fast at «bemanningen gjorde at distriktets operative ledelseselement i praksis var ute av stand til å håndtere selv mindre hendelser i tråd med etatens eget beredskapssystem».

Operasjonslederen skulle prioritere mellom å besvare nødtelefoner og vanlige telefoner, betjene politisambandet, varsle egne mannskaper, vurdere ressurs- og bistandsbehov, føre logg og ikke minst lede politiaksjonen på operativt nivå.

Når operasjonsleder var alene på operasjonssentralen, fremstår det «umulig for en enkelt person å løse alle disse oppgavene på tilfredsstillende vis», slår kommisjonen fast.

Som et resultat av dette, ble det blant annet ikke ført logg og ikke gitt muntlige situasjonsrapporteringer. Det gjorde at mannskapene ikke hadde oversikt over situasjonen.

«Hvilket svekket deres forutsetninger for å lede operasjonen og foreta riktige prioriteringer. Dette førte igjen til at de ikke klarte å nyttiggjøre seg de ressursene som var tilgjengelige, og at de tok beslutninger på sviktende grunnlag», heter det i rapporten.

Begrenset avlastning

Da operasjonssentralen ble oppbemannet kl. 17.35, elleve minutter etter første nødmelding fra Utøya, ble ringt inn, hadde ikke vedkommende tjenestemann ikke den nødvendige kompetansen og bidro bare til «en begrenset avlastning».

Først kl. 17.50, 26 minutter etter de første meldingene kom inn til Nordre Buskerud politidistrikt, skjedde en «reell styrking» av operasjonsleddet i politidistriktet. Men også da sviktet det. Vakthavende operasjonsleder hadde ikke ført logg, dermed kunne ikke påtroppende operasjonsleder lese seg til status i saken.

Han fikk heller ikke noen muntlig situasjonsrapport.Det gjorde at oppmøtested for politiets mannskaper på landsiden før overfart til Utøya ble endret «uten nærerme politifaglig vurdering», skriver kommisjonen rapporten. «Hans manglende oversikt over hendelsen svekket hans forutsetninger for å lede».

Kaoset som tilsynelatende hersket, fortsatte da politiet rykket ut. Kryssmeldinger og misforståelser første til total forvirring om ansvarsforhold, slik det fremgår av rapporten fra kommisjonen:

«Situasjonen var altså [...] slik at vedkommende som trodde han var innsatsleder, ikke var det. På grunn av rollen som båtfører og arbeidet med å klargjøre, sette ut og kjøre båten, var han dessuten ikke i stand til å ivareta funksjonen. Vedkommende som faktisk ble utpekt til innsatsleder, kjente ikke til at han hadde fått denne rollen. Den øyeblikkelige aksjonen var dermed uten innsatsleder».