For første gang har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert en regional innvandrerfremskrivning, altså en beregning av hvor mange innvandrere som vil bo i Norge om 10, 20 og 30 år.

SSBs tall viser at det ikke overraskende er områdene rundt de store byene som får en svært rask vekst i årene fremover.

Beregningen viser tre alternativer: Mellomalternativet, som SSB anser som mest realistiske, og lavalternativet samt høyalternativet, som begge bygger på forutsetninger SSB anser som mindre realistiske. Både innvandrere og norskfødte barn av to innvandrerforeldre er med i fremskrivningene.

Dobling i Hordaland

Beregningene viser at omtrent én av fem vestlendinger vil ha innvandrerbakgrunn om 30 år, noe som er en dobling av dagens nivå.

  • Hordaland får i det mest sannsynlige alternativet fordoblet sin andel innvandrere fra 10 til 20 prosent fra 2011 til 2040.
  • I Sogn og Fjordane er andelen innvandrere beregnet å øke fra 7,3 til 17,5 prosent i den samme perioden.
  • Samme tall for Oslo viser en økning fra 28,4 til 47,0 prosent. — På Vestlandet er det en tendens til at regionene som til nå har hatt relativt få innvandrere får en sterk økning gjennom framskrivningen. Sogn og Fjordane får en sterk relativ vekst i innvandrertallet, men dette er fra et så lavt utgangsnivå som syv prosent av folkemengden i 2011, skriver SSB.

Nesten halve Oslo

For hele landet øker befolkningen av innvandrere og norskfødte barn av to innvandrerforeldre fra 12 prosent i dag til 24 prosent i 2040. I absolutte tall tilsvarer det en økning til mer enn det dobbelte, fra 600.000 til drøyt 1,5 millioner.

Nesten halvparten av Oslos befolkning vil om 30 år ha innvandrerbakgrunn. Målt i antall personer blir det mer enn en dobling, fra 170.000 i dag til 380.000 personer i 2040.

Av dem vil sju av ti ha bakgrunn fra land utenfor EØS-området.