— Vi vil teste ut om det er vilje hos Høyre til reelle forhandlinger med sikte på å få til et skifte av regjering, sa KrFs parlamentariske leder Kjell Magne Bondevik.

Kristelig Folkeparti legger lista høyt for å hoppe inn i et regjeringssamarbeid med Høyre.

Bondevik mener det er sterkt ønskelig om også Venstre blir med, både i sonderingene, i eventuelle, senere forhandlinger og i en ny regjering. Prosessene bør etter Bondeviks mening være unnagjort innen Stortinget trer sammen 1. oktober. Venstre skal ta stilling til om partiet vil delta i sonderinger mandag, slik at de første samtalene tidligst kan føres tirsdag.

Innhold avgjør

— Resultatet av sonderingene vil avgjøre om det er grunnlag for reelle forhandlinger. Blir det resultatet, må vi til slutt avgjøre om vi kan godta forhandlingsresultatet, sa Bondevik sent torsdag kveld.

Han sa at KrF møter til sonderinger med reell vilje til å lykkes, slik at forhandlinger for å avklare en ny regjerings politiske grunnlag kan begynne.

— Men jeg kan ikke garantere at det skjer. For oss vil det politiske innholdet være avgjørende, ikke å sikre at vi deltar i en ny regjering. Kommer ikke innholdet på plass, er det ikke vits i å forhandle, sa Bondevik.

Dersom samtaler og senere forhandlinger ikke fører fram, ser Bondevik det som mest sannsynlig at KrF forblir i opposisjon. Med KrFs stilling som nøkkelparti i mange saker, er det en rolle han ikke ser mørkt på.

Høye krav

KrF stiller en lang liste med ønskemål som må ha tilfredsstillende svar i de samtalene som skal føres, før det blir aktuelt å starte reelle regjeringsforhandlinger. Et ikke-sosialistisk alternativ må ha en klar verdiforankring, sikre menneskeverdet og bekjempe fattigdommen – særlig blant barn. Mer bistand, bedre familie-, skole,- distrikts- og landbrukspolitikk er også blant kravene.

Partiet legger all sin tyngde inn i å hindre at det skal bygges forurensende gasskraftverk og vil ha avklart støtte til kamp for forurensningsfrie gasskraftverk i de innledende politiske samtalene. I fjor vår vedtok stortingsflertallet, Ap, H og Frp, å åpne for å bygge gasskraftverk med dagens teknologi, såkalte forurensende gasskraftverk. To utslippssøknader er godkjent, en tredje, for et gasskraftverk i Skogn, er til behandling i Olje- og energidepartementet. Olav Akselsen har langt på vei lovet at søknaden skal innvilges.

— Mitt utgangspunkt er at en eventuell ny regjering skal unngå forurensende gasskraftverk. Målet er at det også skal unngås i Skogn, sa Bondevik.

Han bekreftet at han har en strategi for hvordan han skal forhindre et slikt i Skogn, men ville ikke si hva den går ut på.

— Så naiv er jeg ikke, sa Bondevik.

KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland understreket at denne saken langt fra er avgjort, slik KrF ser det.

— Jeg håper det ikke har gått prestisje i å få bygget forurensende gasskraftverk for Høyre, sa hun.

Frp ute

Bondevik mener det verken er ønskelig eller nødvendig å ha en generell samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet, dersom det blir en ny regjering. Derimot er det greit å ha avtaler om enkeltsaker.

— Blir det ny regjering, vil den være en mindretallsregjering. Da bør den ha en viss handlefrihet. Jeg regner også med at dersom Arbeiderpartiet havner i opposisjon, vil de ikke ønske å nekte å samarbeide med oss, slik Ap gjorde da sentrumsregjeringen ble dannet, sa Kjell Magne Bondevik.

KrFs stortingsgruppe skal møtes og vurdere resultatet av sonderingene og ta stilling til om det er grunnlag for forhandlinger. Gruppen skal i så fall møtes igjen og vurdere et eventuelt forhandlingsresultat. På dette grunnlaget vil partigruppen ta stilling til en eventuell regjeringsdeltakelse.