To elementer i pakken er null statlig subsidiering av gassrørledning frem til Skogn og statlig subsidiering av rene gasskraftverk tilsvarende el-avgiften. For et rent gasskraftverk på størrelse med Skogn vil det bety en årlig subsidiering på 60 millioner kroner.

Delte meninger

Informasjonssjef Petter Haugan i Industrikraft Midt-Norge sier at han ikke har grunnlag for å vurdere opplysningene, og at selskapet vil se nøye på konsekvensene hvis dette skulle bli resultatet av regjeringsforhandlingene.

Da sonderingene mellom de tre partiene ble brutt, hadde de på bordet en pakke som ville komplisert bygging av gasskraftverk som slipper ut klimagassen CO2.

Men meningene er delte om hvor effektive de skisserte tiltakene er.

Tøffere krav vil komme

Sentrale kilder i KrF og Venstre sier imidlertid at Høyre etter bruddet må være forberedt på at sentrumspartiene vil stille enda tøffere miljøkrav i kommende forhandlinger.

Gasskraftverkene var gjenstand for inngående drøftinger bak de lukkede dørene på Stortinget. Utad har Høyre hele tiden sagt at de ikke forhandler bort en sak som det er flertall for på Stortinget. Høyre har med andre ord stått på at det ikke skal legges hindringer i veien for bygging av konvensjonelle gasskraftverk i Skogn, på Kårstø og Kollsnes.

Før sonderingene ble brutt, valgte Høyre likevel å gjøre noen innrømmelser.

Omkamp blir mulig

Det dreier seg ikke minst om en formulering som kan åpne for en ny omkamp om de juridiske avveiningene som ble gjort før Stortinget gjorde sitt vedtak. Regjeringen ville forpliktet seg til å foreta en løpende vurdering av kravene i utslippstillatelsen for gasskraftverkene i forhold til forurensningslovens § 18, pkt. 3. Det betyr at gasskraftverkene kan bli pålagt å bruke ny teknologi, hvis renseteknologien er kommersielt tilgjengelig.

De tre partiene diskuterte også en økning av forskningsinnsatsen for rensing og bruk av CO2. Status da bruddet kom var en økt årlig innsats på 100 millioner kroner.

Puslete med penger

Det blir av en rekke kilder vurdert som meget puslete hvis hensikten er å stimulere til utvikling av rene gasskraftverk.

Partene drøftet også en tidsbegrenset støtteordning for CO2-frie gasskraftverk. De vil få en refusjon tilsvarende el-avgiften for all den kraften de produserer. For et gasskraftverk som Skogn, med en produksjon på 6 TWh, vil det bety en årlig, statlig subsidiering på 60 millioner kroner, forutsatt at el-avgiften er på 10 øre per kilowattime.

På linje med Ap

De tre partiene kommer også til å samle seg om en massiv satsing på nye energikilder som vindkraft og vannbåren varme. De skal pøse inn 5 milliarder kroner over ti år for å få til en produksjon på 7 TWh. Dermed er de tre partiene helt på linje med Ap i denne saken.

Det ligger også i kortene at staten ikke vil finansiere eller eie en rørledning til Skogn. Staten skal ikke subsidiere gasstransport til forurensende gasskraftverk, men staten kan ta eventuelle merkostnader knyttet til forlengelse av rørledninger, for eksempel til Trondheim. Før bruddet var det også en del av pakken at utbyggingen av Snøhvit-feltet ikke utsettes, men at det foretas en konsekvensutredning. Sentrumspartiene vil også kreve en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet.