— Fornøyd eller skuffet er ikke begreper vi opererer med etter en dom. Vi prosederer det vi mener er riktig i enhver sak, sier statsadvokat Tor Christian Carlsen.

Anke?

Sammen med kollega Arild Dommersnes vil han nå gå gjennom premissene for dommen, med tanke på en eventuell anke.

Det er imidlertid Riksadvokaten som vil ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt påtalemyndigheten skal bringe saken inn for Høyesterett.

Om aktoratet ikke fikk det helt som de ville, var heller ikke alle de dømte og deres forsvarere helt fornøyde med dommen.

Metkel Betew og Dan Pettersen anket på stedet.

— Vi er tilfreds med at straffenivået har gått ned i forhold til tingretten og i forhold til aktoratets påstander. Men vi mener det må enda lenger ned, og derfor må vi anke, sier Betews forsvarer Marius Dietrichson.

Han mener riktig straff for Betew vil være en tidsbestemt fengselsstraff.

- Veldig strengt

Også Dan Pettersens forsvarer Brynjar Meling mener hans klient har fått for streng straff.

— Dette er et skritt i riktig retning, men åtte år er fremdeles veldig streng straff for en person som ikke har vært med på et ran, sier Meling til bt.no.

Pettersen anker til Høyesterett både over straffutmålingen og over saksbehandlingsfeil. Meling reagerer blant annet på at dommerne ikke har nevnt strafferabatt for Pettersens egen tilståelse i domspremissene.

Jubel

Mens enkelte var misfornøyde, sto gleden i taket hos andre av de dømte. Lars-Erik Andersen klarte ikke å skjule lettelsen da han hørte hvilken straff han fikk.

— Vedtatt, svarte han på spørsmål om han godtok dommen eller ville anke.

Også Ridvan Halimi godtok dommen på stedet.

— Jeg vil bare takke. Selv om dommen er streng vil jeg komme meg videre med livet mitt, sier han.

Smilende

Både en smilende David Toska og Kjell Alrich Schumann slapp forvaring.

Gjennom to rettsrunder har dette vært deres hovedmål.

— Det har vært viktig for oss å få avklart dette spørsmålet, sier Schumanns forsvarer Morten Furuholmen.

Han mener lagmannsrettens dom er mer balansert enn tingrettsdommen.

— Den er ikke i like stor grad preget av de sterke følelsene vi så den gang, sier Furuholmen.

— Vi har unngått forvaring i to rettsinstanser. Det var det viktigste for oss, sier David Toskas forsvarer Øystein Storrvik.

Forvaring

Aktoratet krevde forvaring for fire av de tiltalte. Tre av dem, Kjell Schumann, Metkel Betew og Ridvan Halimi har tidligere ransdommer. I tillegg mener aktoratet at David Toska, som selv har forklart at han har levd av kriminalitet det siste tiåret, bør ha forvaring.

Forvaring brukes som et alternativ til fengselsstraff i tilfeller der dommerne kommer frem til at en vanlig fengselsstraff ikke vil verne samfunnet godt nok mot den kriminelle.

Forvaringen kan forlenges etter at den idømte tiden er løpt ut, og kan i prinsippet bety livsvarig soning.

Bare Metkel Betew ble dømt til forvaring, med en tidsramme på 12 år. Han har flere grove ransdommer fra før, og var nettopp løslatt fra fengsel etter soning av den siste, da han ble rekruttert til David Toskas ranslag.

Kjell Alrich Schumann er tidligere dømt for ran av en postbetjent, væpnet med vannpistol, mens Ridvan Halimi er dømt for medvirkning til ransforsøk. Dommerne har dermed ikke funnet at disse dommene, sammen med personlighetsundersøkelser, tilsier at det er nødvendig med forvaring for disse to, eller for David Toska.

Frikjent

Alle 13 tiltalte ble dømt i Stavanger tingrett i mars i fjor. Da juryen i lagmannsretten kom tilbake med sin kjennelse i januar i år, ble imidlertid Thomas Thendrup frikjent. Han ble i tingretten dømt til 16 års forvaring.

Bare en drøy halvtime senere kom fagdommerne i lagmannsretten tilbake etter å ha vurdert juryens kjennelse. De satte frikjennelsen av Thendrup til side. Hans sak må dermed opp for lagmannsretten på ny.

Etter nærmere en måned kommer de tre fagdommerne sammen med fire jurymedlemmer i dag med sin avgjørelse om straff for de øvrige 12 tiltalte.

Aktoratet har krevd forvaring for David Toska, Kjell Alrich Schumann, Metkel Betew og Ridvan Halimi. I motsetning til i tingretten har statsadvokatene gått inn for til dels store strafferabatter for flere av de tiltalte som har tilstått og i tillegg snakket om andre tiltalte. For Lars-Erik Andersen, som var den første til å røpe Kjell Alrich Schumann som drapsmann, ba de om 10 års fengsel. I tingretten var påstanden for Andersen 18 år.

Thomas Ingebrigtsen, som er funnet skyldig i medvirkning til ranet, bør etter aktoratets mening bare tilbringe et halvt år bak murene, i tillegg til tre og et halvt års betinget fengsel.

SCANPIX
NOKAS-TILTALT: Kjell A. Schumann
Hansen, Alf Ove