Tal Bergens Tidende har fått innsyn i viser at ved sjukehusa i Sogn og Fjordane er 17 av 100 pasientar døde 30 dagar etter at dei er lagt inn for hjarteinfarkt. Best statistikk har Haraldsplass i Bergen. Her har 13 prosent avgått ved døden 30 dagar etter behandlingsstart.

Helse Vest har også ført statistikk over korleis det går med pasientar som blir skrivne inn på sjukehus med lårhalsbrot. Her er resultatet omvendt. Sjansen for å overleve er størst i området til Helse Førde. Haraldsplass har høgast dødsrate.

Avdramatiserer

I går presenterte avisa VG tal frå Kunnskapssenteret som skal dokumentere dramatiske skilnader i dødsrisiko ved norske sjukehus. Innanfor helsevesenet blir opplysningane møtt med latter og skuldertrekk.

— Det er veldig bra at det blir arbeidd med å utvikle kvalitetsindikatorar for norske sjukehus. Det er viktig både for oss som jobbar i sjukehusvesenet og brukarane. Men slike tal som dette har vi ingen nytte av, seier fagdirektør Bjarne Straume i Helse Førde.

Kan ikkje samanliknast

Kunnskapssenteret gjekk i går ettermiddag sjølv ut med ei pressemelding der dei understrekar at variasjonane er små. Tala som er presentert i VG kan ikkje brukast til å rangere sjukehus, til det er dei usikre faktorane for mange og for store. Data som er samla inn for dei ulike sjukehusa har ikkje ein gong same utgangspunkt. Enkelte sjukehus registrerer pasientar som har døydd i ambulanse på veg til sjukehuset, andre gjer ikkje dette.

Helse Vest si gransking av dei same forholda er gjort i perioden andre halvår 2002 til utgangen av 2004. Sjølve om regionføretaket for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland kjem fram til at dødsraten ved alvorlege sjukdomar som infarkt og lårhalsbrot varierer lite mellom føretaka, understrekar Helse Vest at heller ikkje deira tal er eigna til å samanlikne institusjonar eller sjukehusområde.